Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ - TIP BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. SINIF DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Tıp Dönem Dersi TIP1001 DÖNEM 1 0 0 41
Zorunlu Ders TIP1010 GİRİŞİMCİLİK 2 0 1
Seçmeli Ders TIP1019 ETKİLİ İLETİŞİM-YAŞAM VE GÖRGÜ 30 0 2
Seçmeli Ders TIP1020 LABORATUVAR GÜVENLİĞİ 30 0 2
Seçmeli Ders TIP1021 ACİL VE İLKYARDIM 14 16 2
Seçmeli Ders TIP1022 YETERLİ VE DENGELİ BESLENME 30 0 2
Seçmeli Ders TIP1023 NOBEL TIP ÖDÜLLERİ 30 0 2
Seçmeli Ders TIP1024 ENFEKSİYONLARDAN KORUNMADA STANDART ÖNLEMLER 30 0 2
Ders Kurulu TIP1100 TEMEL BİLİMLER I DERS KURULU 71 2 6
1. Ruh sağlığı ve hastalıkları ders kapsamında davranışın psikolojik temelleri, çocuk ve ergenlik dönemi, sosyalleşme ve sosyal etki, tutum, tutum değişimi ve davranışla ilişkisi, kalıplaşmış tutum (önyargı) ve ayrımcılık, hasta - hekim ilişkisi, kişiler arası iletişim, ruh sağlığı ve ilkeleri, çocukta bilişsel gelişim, dil ve ahlak gelişimi, psikopatoloji ve ego savunma mekanizmaları, kişilik gelişimi ve kişiliğin değerlendirilmesi ve motivasyon, engellenme–çatışma ve agresyon konuları verilecektir. 2. Aile Hekimliği ve Halk Sağlığı alanında sağlık ve hastalık kavramları, sağlık ve hastalık açısından çevre, sağlığın sosyal belirleyicileri, demografik yapı ve sağlık, üreme sağlığı ve hakları, beslenmenin toplum sağlığındaki yeri ve önemi küreselleşme, toplumsal değişme ve sağlık, sosyal politikalar ve sağlık medya, kitle iletişimi ve sağlık, tütün, alkol ve madde kullanımı ve kontrolü, öncelikli, riskli ve incinebilir gruplar, toplumsal cinsiyet, sağlıklı cinsel yaşam, uyku, egzersiz ve sağlık, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin gelişimi, dünyada ve Türkiye’de aile hekimliği ve klinik yaklaşım, temel yaşam desteği konuları verilecektir. 3. Tıp eğitiminin amacı ve kapsamı ve tarihsel gelişimi, tamamlayıcı ve alternatif tıp yaklaşımları, bilim felsefesi ve bilimsel düşünce, temel bilgi teknolojileri ve tıp bilişimi, bilgiye ulaşma, öğrenme stilleri, stratejileri ve bellek, tıbbi antropoloji, sağlık hukuku, tıp ve sanat, internet ortamında literatür taramayı öğrenme Tıp Tarihi ve Etik dersinde anlatılacaktır.
Ders Kurulu TIP1200 TEMEL BİLİMLER II DERS KURULU 105 24 9
1. Biyofizik ders kapsamıında öğrencilere Biyomedikal fiziğin temelleri ve tıpta uygulama prensipleri, biyolojik sistemlerde elektriksel ve manyetik olaylar, kalbin elektrik iki kutup olarak dikkate alınması, kalbin biyofiziksel modeli, membran biyofiziği, birim membranın elektrik eşdeğer ve devre modelleri, membran potansiyelinin zamanla ve mesafe ile değişimi, aksiyon potansiyelinin iyonik temeli ve biyolojik sistemlerin enerji durumu, iyon akımlarının zamanla değişimi, sodyum kanalı modeli ve sibernetik kontrol sistemleri hakkında bilgi verilecektir. 2. Tıbbi Biyokimya dersinde Biyokimyaya giriş, kimyasal bağlar, biyolojik sistemlerdeki temel organik bileşikler, kimyasal reaksiyonlar, suyun biyofonksiyonları, asit-baz, tampon sistemler çözeltiler ve konsantrasyon kavramı, amino asitlerin sınıflandırmaları, kimyasal ve fiziksel özellikleri, peptidler, peptid bağının özellikleri, proteinlerin yapıları, fiziksel, kimyasal özellikleri proteinlerin ve saflaştırılması, amino asit yapılarının belirlenmesi, laboratuarın temel kuralları, temel malzemelerin tanıtımı ve asit-baz dengesi, amino asit ve proteinlerin kalitatif deneyleri ile kağıt kromatografisi anlatılacaktır. 3. Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi dersinde Biyoistatistik bilimine giriş ve temel kavramlar, bilimsel araştırmanın aşamaları ve planlama, Tıp bilimlerinde gözlemsel ve deneysel araştırmalar, ölçme araçlarına giriş, anket, ölçek ve test hazırlama, örnekleme yöntemleri ve randomizasyon, örneklem büyüklüğünün belirlenmesi, tanımlayıcı istatistikler, olasılık ve olasılık dağılımları, parametre tahminleri, hipotez testlerine giriş ve normallik testleri, parametrik ve parametrik olmayan testler, veri dosyasının hazırlanması ve paket programlara giriş, bilgisayar ortamında örnekleme yöntemleri uygulamaları, tanımlayıcı istatistikler ile aykırı değerlerin tespiti ve normallik testleri konularını kavramaları sağlanması hedeflenmektedir. 4. Tıbbi Biyolojiye giriş, hücre zarı ve özellikleri, sitoiskelet ve hücrelerarası bağlantılar, sitoplazmik organeller, hücre çekirdeği ve organizasyonu, DNA özellikleri ve replikasyonu, RNA çeşitleri ve transkripsiyon, genetik şifre ve translasyon, genom yapısı, laboratuvar tanıtımı, kuralları, ışık mikroskobu kullanımı ve mikroskopta ölçme, canlı-cansız hücre çeşitleri konuları verilecektir.
Ders Kurulu TIP1300 HÜCRE BİLİMLERİNE GİRİŞ DERS KURULU 83 16 7
1. Bu ders kurulunda öğrencilere Biyofizik dersinde radyoaktivitenin biyolojik sistemlere etki mekanizması, radyasyondan korunum ölçüm ve prensipleri, dalga olayı ve optik, elektromanyetik olayların biyolojik sistemlere etkileri, fotoelektrik olayların biyolojik etkileri, laser ışınları ve tıpta kullanımı, elektron mikroskobun temel prensipleri anlatılacaktır. 2. Tıbbi Biyokimya dersinde enzimler, yapı özellikleri ve sınıflandırılması, enzim kinetiği, enzimlerin etki mekanizmaları ve aktivitelerinin düzenlenmesi, koenzimler ve klinik enzimolojiye giriş, karbohidratlar, monosakkaritler disakkaridler ve polisakkaridlerin özellikleri, lipidlerin sınıflandırılması, yapıları ve fiziksel özellikleri, lipidlerin saflaştırılması ve analiz yöntemleri, membranların yapısı ve fonksiyonları, membran transport sistemleri ve kalitatif enzim deneyleri konu içerikleri anlatılacaktır. 3. Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi dersinde, kategorik veri analizi, korelasyon – regresyon analizi, verilerin tablo ve grafiklerle gösterimi, araştırmaların rapor haline getirilmesi ve sağlık alanına özel istatistiksel yöntemler hem teorik hem de uygulamalar şeklinde verilecektir. 4. Tıbbi Biyoloji dersinde gen aktivitelerinin kontrolü, hücre bölünmeleri, hücre döngüsü ve kontrolü, mozaiklik ve kimerizm, mendeliyen ve non-mendeliyen kalıtım modelleri, mutajenik etmenler ve mutasyon çeşitleri, DNA tamir mekanizmaları, sinyal iletiminin temel prensipleri, apopitoz, hücrelerin evrimi, kanser moleküler biyolojisi, kök hücre biyolojisi, tıbbi biyolojide güncel teknikler konuları teorik olarak verilirken, çeşitli osmotik ortamlarda hücre davranışı, kan gruplarının belirlenmesi ve mitoz bölünme konuları uygulamalı olarak anlatılacaktır.
Ders Kurulu TIP1400 HÜCRE BİLİMLERİ I DERS KURULU 95 28 9
Metabolizmaya genel bakış, genel enerji kavramı, biyoenerjetikler, glikoliz, glikojenoliz, glikojenez ve glikoneogenez ve regülasyonları, pentoz fosfat yolu, heksoz dönüşümleri ve uronik asit yolu, TCA döngüsüne giriş, pirüvat-asetil - KoA dönüşümü, TCA döngüsü ve regülasyonları, elektron transportu ve oksidatif fosforilasyon, yağ asitlerinin sentezi ve oksidasyonu, triaçilgliserol, glikolipid, fosfolipidlerin sentezi, kolesterol sentezi, transportu ve atılımı, kan lipoproteinleri ve glikoproteinleri teorik ders olarak, kalitatif karbohidrat deneyleri, biyolojik örnekle çalışma pratiği, kolorimetre ve total protein ölçümü ise uygulamalı olarak Tıbbi Biyokimya ders içeriğinde yer almaktadır. 2. Anatomiye giriş, Anatomik terminoloji, kemik genel bilgiler (kemiklerin yapısı), Columnae vertabralis anatomisi, Sternum, kaburgalar ve thorax iskeleti anatomisi, kafatası kemikleri (Neurocranium ve Visserocranium), kafa iskeletinin bütünü, üst taraf kemikleri, pelvis iskeleti ve alt taraf kemikleri, eklemler genel bilgiler, aksial iskelet eklemleri, üst ve alt ekstremite eklemleri teorik ders olarak anlatılarak maket/kadavra üzerinde anatomik yerleşimleri gösterilecektir. 3. Tıbbi Genetik ders içeriğinde moleküler genetikte kullanılan yöntemler, genetik kalıtım kalıpları, mutasyonlar ve polimorfizmler, popülasyon genetiği, gen haritalanması ve insan genom projesi yer almaktadır. 4. Tıbbi Mikrobiyoloji dersinde mikroorganizmaların canlılar alemindeki yeri ve Tıbbi Mikrobiyolojiye giriş, bakterilerin ince yapısı ve sınıflandırılması, bakteri genetiği ve bakteriyofajlar, bakterilerin beslenmeleri ve üremeleri ile birlikte laboratuvar ortamında Mikrobiyoloji laboratuarında kullanılan araçlar ve gereçler anlatılacaktır. 5. Fizyolojiye giriş, homeostatik sistem ve bunu sağlayan mekanizmalar, vücut sıvı kompartmanları ve volüm ölçüm yöntemleri, pasif ve aktif transport mekanizmaları anlatılarak deney hayvanlarının tanıtımı, anestezi uygulanması, enjeksiyon ve kan alma yöntemleri uygulamalı olarak verilecektir. 6. Histoloji ve Embriyoloji ders kapsamında Histoloji'ye giriş ve Histolojik teknikler, histokimya ve mikroskop çeşitleri, hücrenin genel özellikleri, hücre membran histolojisi teorik konularını takiben histolojik kesitlerin hazırlanması, mikroskop kullanımı ve hücre boyaması, hücre çeşitleri ve tanımı uygulamalı olarak yapılacaktır.
Ders Kurulu TIP1500 HÜCRE BİLİMLERİ II DERS KURULU 77 26 9
1. Tıbbi Biyokimya dersinde nükleik asitlerin yapı ve özellikleri, DNA ve RNA biyokimyası ve kodlanmayan RNA’lar, pürinlerin ve pirimidinlerin sentezi ve yıkımı, PCR ve rekombinant DNA teknolojisi, vücudun majör ve iz elementleri, suda ve yağda çözünen vitaminler ve yetersizlikleri konuları teorik olarak anlatılacaktır. 2. Anatomi dersinde sinir sistemi hakkında genel bilgi, Medulla spinalis ve spinal sinirler, Plexus cervicalis, Plexus brachialis’in anatomisi, kaslar hakkında genel bilgi, ense, sırt (yüzeyel ve derin), göğüs, omuz ve kol kasları anatomisi, Plexus lumbosacralis anatomisi, önkol, el kasları anatomisi ve el fonksiyonel anatomisi, Fossa aksillaris ve fossa cubuti anatomisi, pelvis kasları anatomisi, sensitif sinirlerin innervasyon bölgeleri, Plexus pudendalis’in anatomisi, dolaşım sistemi hakkında genel bilgi, üst ekstremitenin damarları, uyluk kasları anatomisi, bacağın ön ve yan bölgesi anatomisi, bacağın arka bölgesi anatomisi, ayak kasları anatomisi, alt ekstremite damarları, trigonum femoraleve fossa poplitea anatomisi ve ayak fonksiyonel anatomisi teorik ders olarak anlatılarak maket/kadavra üzerinde anatomik yerleşimleri gösterilecektir. 3. Tıbbi Genetik dersinde sitogenetiğin temel prensipleri, kanser genetiği, immünogenetik, farmakogenetik ve gelişimsel genetik teorik olarak verildikten sonra insan kromozom analizi ve DNA izolasyonu uygulamalı olarak pratik dersinde işlenecektir. 4. Tıbbi Mikrobiyoloji dersinde Riketsiya ve Klamidya’ların morfolojisi, mikroorganizmaların virulans faktörleri, mantarların morfolojisi ve sınıflandırılması, virüslerın genel özellikleri, kimyasal yapısı, isimlendirilmesi ve sınıflandırılması ile virüs-konak ilişkileri teorik olarak anlatılacaktır. 5. Fizyoloji ders içeriği membran dinlenim potansiyeli oluşumu ve fonksiyonu, aksiyon potansiyeli oluşumu ve fonksiyonu, hücre membran reseptörleri ve sinyal iletim mekanizması, hücre içi habercileri ve fonksiyonları, hücre zarından transport ve aksiyon potansiyelleri olarak belirlenmiştir. 6. Histoloji ve Embriyoloji dersinde hücrenin membranlı ve membransız organelleri, hücre çekirdeğinin yapısı ve hücre ölümü mekanizmaları verilecektir.
Ders Kurulu TIP1600 TIBBİ BECERİ UYGULAMALARI I DERS KURULU 2 14 1
Bu ders kurulunda tıbbi beceri uygulamalarına giriş teorik olarak verildikten sonra cerrahi el yıkama, steril eldiven giyme, kan basıncı ölçümü, intramüsküler ve subkütan ilaç uygulaması, intravenöz girişim, yaranın kapatılması (sütür uygulaması), yara bakımı ve nazogastrik sonda uygulaması beceri laboratuvarında uygulamalı olarak verilecektir.
Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 1
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
2. SINIF DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Tıp Dönem Dersi TIP2001 DÖNEM 2 0 0 56
Seçmeli Ders TIP2027 ACİL VE İLKYARDIM II 14 16 2
Seçmeli Ders TIP2028 DOĞAL DOĞUM 30 0 2
Seçmeli Ders TIP2029 AKADEMİK YAZMA VE SUNUM TEKNİKLERİ 30 0 2
Seçmeli Ders TIP2030 MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ PRENSİP VE TEKNİKLERİ 30 0 2
Seçmeli Ders TIP2031 KALP SAĞLIĞI VE KORUNMA 30 0 2
Seçmeli Ders TIP2032 AİLE PLANLAMASI VE NORMAL GEBELİĞİN GÖZLENMESİ 30 0 2
Ders Kurulu TIP2100 DOKU BİYOLOJİSİ DERS KURULU 90 44 11
Ders Kurulu TIP2200 SİNİR VE DUYU SİSTEMLERİ DERS KURULU 92 38 9
Ders Kurulu TIP2300 DOLAŞIM SİSTEMİ DERS KURULU 89 32 9
Ders Kurulu TIP2400 SOLUNUM SİSTEMİ DERS KURULU 70 24 8
Ders Kurulu TIP2500 SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA DERS KURULU 108 38 11
Ders Kurulu TIP2600 ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER DERS KURULU 95 26 8
3. SINIF DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Tıp Dönem Dersi TIP3001 DÖNEM 3 0 0 56
Zorunlu Ders TIP3060 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 72 0 4
Ders Kurulu TIP3100 HÜCRE VE DOKU ZEDELENMESİ, KİMYASAL ETKENLER VE İNFEKSİYON MEKANİZMALARI DERS KURULU 122 3 11
Ders Kurulu TIP3200 DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU 95 5 9
Ders Kurulu TIP3300 GASTROİNTESTİNAL VE HEMATOPOETİK SİSTEMLER DERS KURULU 86 1 8
Ders Kurulu TIP3400 ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER DERS KURULU 94 0 8
Ders Kurulu TIP3500 SİNİR SİSTEMİ, PSİKİYATRİ VE KAS-İSKELET SİSTEMLERİ DERS KURULU 103 3 9
Ders Kurulu TIP3600 TOPLUMA DAYALI TIP DERS KURULU 78 0 7
Ders Kurulu TIP3700 HEKİMLİĞE HAZIRLIK DERS KURULU 42 18 4
4. SINIF DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TIP4033 İÇ HASTALIKLARI 83 32 11
Zorunlu Ders TIP4034 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 109 60 15
Zorunlu Ders TIP4035 ENFEKSİYON HASTALIKLARI 18 16 3
Zorunlu Ders TIP4037 RADYOLOJİ 26 15 3
Zorunlu Ders TIP4040 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 20 14 3
Zorunlu Ders TIP4044 KARDİYOLOJİ 26 23 3
Zorunlu Ders TIP4046 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 86 40 9
Zorunlu Ders TIP4054 GENEL CERRAHİ 88 50 9
Zorunlu Ders TIP4055 ÇOCUK CERRAHİSİ 12 11 2
Zorunlu Ders TIP4056 PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ 20 15 2