Not Değerlendirme

T.C.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Başarı ve Değerlendirme Esasları Sınavlar

MADDE 16 – (1) Fakültedeki eğitimin ölçme ve değerlendirmesi için yapılacak sınavlar şunlardır:

a) Ders Kurulu uygulaması olan dönemlerde; Ders Kurulu sınavı, mazeret sınavı, yılsonu genel sınavı, yılsonu genel bütünleme sınavı.

b) Dördüncü, beşinci ve altıncı dönemlerde staj sınavı ve staj bütünleme sınavı.

(2) Sınavlar; klasik, test usulü ve karışık yazılı, sözlü, uygulamalı veya bu usullerden birkaçı bir arada uygulanmak üzere yapılır.

(3) Karışık yazılı sınavlar test ağırlıklı sınavlardır. Derslerin özellikleri dikkate alınarak çoktan seçmeli, boşluk doldurma, tanım, cümle tamamlama gibi sorulara yer verilerek yapılır.

(4) Milli ve dini bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri sınav yapılabilir.

(5) Ders Kurulu sistemi olan birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde tüm sınav tarihleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ders programı ile ilan edilir.

(6) Herhangi bir nedenle ertelenen veya öne alınması gereken sınav tarihi Dekanlık tarafından duyurulur.

(7) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle Ders Kurulu sınavına giremediği için FH notu alan veya Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır. Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3 öğrencileri ders/ders kurullarının mazeret sınavına alınırlar. Dönem 4 ve Dönem 5’te stajlarda öğrenciler devam etmediği süreyi anabilim dalının belirleyeceği zamanlarda tamamladıkları takdirde mazeret sınavına alınırlar. Mazeret sınavına katılmayan öğrenci için ikinci kez mazeret sınavı yapılmaz. Staj, genel ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

Dönem geçme

MADDE 17 – (1) Fakültede dönem geçme esası uygulanır. Tıp doktorluğu düzeyinde akademik eğitimin her bir yılının başarılmış olması bir sonraki yılın ön şartıdır. Bu nedenle ön şartlı olmadığı saptanan, ortak ve zorunlu dersler dışında, bir dönemin bütün dersleri ve uygulamaları, stajları başarılmadan bir üst döneme geçilemez.

Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3 sınavları ve değerlendirilmesi

MADDE 18 – (1) Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3’te okutulan dersler ve sınavlar ile ilgili hükümler aşağıdaki şekildedir:

a) Ders Kurulu sınavı: Her Ders Kurulu sonunda yapılan sınavdır. Ders Kurulu sınavında alınan nota Ders Kurulu notu denir. Sınav sonuçları, en geç yedi gün içinde ilan edilir.

b) Genel sınav: Her akademik yılın sonunda, son Ders Kurulu sınavının bitiminden en erken otuz, en geç kırk beş gün sonra, o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsayan sınavdır.

c) Bütünleme sınavı: Genel sınavın bitiminden en erken on beş, en geç otuz gün sonra o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsayan sınavdır. Dönem sonu bütünleme sınavına dönem sonu genel sınavında başarılı olamayan ve sınav hakkını kazandığı halde bu sınava herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler katılır.

(2) Ders Kurulu sınavı soruları, kurulda yer alan derslerin toplam saati oranında soru ve not ağırlığına sahiptir. Bir Ders Kurulu teorik sınavında soru sayısı 10 ve üzerinde olan her ders için ayrı, altında olan dersler için bu soruların sayısının toplamına baraj uygulanır. Baraj sınırı %50’dir. Ders Kurulu teorik sınavında kurulu oluşturan derslerin bir veya birkaçından %50’nin altında not alınması halinde; o dersten alınan puan ile ilgili dersin Ders Kurulu sınavındaki puanının %50’si arasındaki puan farkı, teorik sınav toplam puanından düşülerek öğrencinin o derse ait sınav notu belirlenir. Ders Kurulunda pratik/beceri sınavı yapılmamışsa Ders Kurulu teorik sınav notu, Ders Kurulu sınav notudur. Ders Kurulunda sözlü sınav, pratik sınav, mesleksel beceri uygulamaları sınavı gibi pratik sınav yapılmış ise Ders Kurulu teorik sınav notunun %85’i ve Ders Kurulu pratik sınavı notunun %15’inin toplamı Ders Kurulu sınav notudur.

(3) Ders kurulları ortalama notu, bir dönemde her Ders Kurulu sınav notu ile ilgili Ders Kurulu ders saatinin çarpımı ile elde edilen puanların toplamının, ilgili dönemde yer alan toplam ders kurullarında yer alan toplam ders saatine bölünmesi ile elde edilen nottur.

(4) Genel ve bütünleme sınavı soruları, dönemde yer alan derslerin toplam saati oranında soru ve not ağırlığına sahiptir. Dönem sonu başarı notu, beşinci fıkrada belirtilen esaslara göre hesaplanır.

(5) Dönem sonu başarı notu, ders/ders kurulları ortalama notunun %50’si ile genel sınavda alınan notun %50’sinin toplanması ile elde edilen nottur. Bütünlemeye kalan öğrencilerin dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında, genel sınavdan alınan not yerine bütünleme sınavından alınan not esas alınır. Öğrencinin bir üst döneme geçebilmesi için, genel sınavdan en az elli alması ve dönem sonu başarı notunun yüz tam puan üzerinden en az altmış olması gerekir. Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı, yüz tam puan üzerinden en az altmış almak koşulu ile ders kurulları ortalama notu seksen ve üzerinde olan Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3 öğrencileri, dönem sonu sınavına girmeden başarılı sayılırlar. Bu durumda öğrencilerin ders kurulları ortalama notu, dönem sonu başarı notu olarak kabul edilir. Bu öğrencilerden genel sınava girmek isteyenler, genel sınavdan en az on beş gün önce yazılı dilekçe ile başvurmaları halinde genel sınava alınırlar. Dönem sonu başarı notu hesaplanmasında son girilen sınav esas alınır.

(6) Geçme notunu alamayan, genel sınava girmesi gerekirken girmeyen öğrenci, o yıl başarısız kabul edilir ve dönemde kalmış sayılır.

Dönem 4 ve Dönem 5 sınavları ve değerlendirilmesi

MADDE 19 – (1) Staj notu, staj sonu sınavı puanı ile bütünleşik klinik değerlendirmelerden alınan puanlar kullanılarak hesaplanır.

(2) Staj sonu sınavında başarılı olabilmek için aşağıdaki koşulların tamamını sağlamış olmak gerekir:

a) Teorik yazılı sınavından yüz üzerinden en az altmış puan almış olmak.

b) Staj sonu pratik/sözlü/uygulama sınavından yüz üzerinden en az altmış puan almış olmak.

(3) İkinci fıkradaki koşulların tamamı ayrı ayrı sağlandığında staj sonu pratik/sözlü/ uygulama sınavından alınan notun %60’ı, teorik sınav notunun %25’i, BKD’nin %10’u ve hekimliğe hazırlık stajı uygulandı ise burada alınan puanın %5’i toplanarak staj başarı notu hesaplanır. Hekimliğe hazırlık stajı uygulanmadı ise BKD’nin katkısı %15 olarak kabul edilerek staj notu hesaplanır.

(4) Staj notları, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından Dönem Koordinatörüne bildirilir ve sonuçlar Dönem Koordinatörünce otomasyon sistemine girilir.

Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı

MADDE 20 – (1) Dönem 4 ve Dönem 5’te staj sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler, bu stajların bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınav veya sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler azami süre içerisinde, bu staj veya stajları bir sonraki ders döneminde tekrar eder. Bu tekrarlarda devam zorunluluğu vardır.

(2) Dönem 4 ve Dönem 5’te o dönemin eğitim-öğretim planında yer alan tüm stajlar başarı ile tamamlanmadan bir üst döneme geçilemez. Ancak takip eden eğitim-öğretim yılında staj tekrarını başarı ile tamamlayan öğrenci, devam eden dönemin stajına başlayabilir. Staj tekrar sınavında başarısız olan ve bu nedenle bütünlemeye kalan öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde, dönem sonu bütünleme sınavını beklemeden, ilgili dersin bir sonraki staj sınavını bütünleme sınavı olarak kullanabilirler. Başarılı oldukları takdirde devam eden dönemin stajına başlayabilirler.

Aile hekimliği dönemi eğitim esasları

MADDE 21 – (1) Tıp eğitiminin altıncı yılındaki aile hekimliği dönemi eğitiminin amacı; öğrencinin daha önceki dönemlerde edindiği bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırarak, hekimlik sanatının uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak ve hekim adayını hekimlik sanatını en iyi uygulayabileceği düzeye getirmektir.

(2) Aile hekimliği dönemi eğitimiyle ilgili esaslar şunlardır: a) Bu dönemde öğrenci, klinik, poliklinik, ameliyathane, laboratuvar ve saha çalışmalarında öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kontrolünde çalışır. b) Aile hekimliği öğrencileri, eğitim gördüğü anabilim ve bilim dallarının şartlarına uymak, nöbet tutmak, ameliyat, laboratuvar çalışması, vaka takdimi, konferans, seminer ve diğer bilimsel aktivitelere katılmak zorundadır.

c) Bu dönemde öğrencinin başarı durumu, her anabilim dalında yapılan çalışma sonunda; tıbbi ve becerisi yanında; hasta ve hasta yakınları ile ilişkisi, görevine bağlılık derecesi, mesleki bilgisi, işbirliği yeteneği, işe ilgisi, devamı, toplantılara katılımı ve ilgisi göz önünde tutularak 22 nci maddedeki notlar üzerinden değerlendirilir.

ç) Aile hekimliği dönemi kesintisiz elli iki haftalık bir dönemdir. Bu dönem, Fakülte Kurulu kararı ile belirlenecek dilim ve sürelerde yapılır.

d) Aile hekimliği dönemi, Fakültenin anabilim/bilim dallarında yapılır. Seçmeli staj Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içi veya yurt dışında eğitim veren tıp fakültelerinde de yapılabilir. Kurum dışında yapılan stajların denkliğine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Seçmeli staj çalışması aile hekimliği döneminde zorunlu olarak yapılan klinik dallarda uygulanmaz. Seçmeli staj alanları her yıl Fakülte Kurulu tarafından belirlenir. Öğrenciler seçmeli staj tercihlerini eğitim- öğretim yılı başlamadan en az iki hafta önce Dekanlığa dilekçe ile bildirmek zorundadır. Yurt içindeki tıp fakültelerinin aile hekimliği dönemi öğrencileri, fakültelerinin izni ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile stajların biri veya birkaçını Fakültede yapabilir.

e) Aile hekimliği döneminde başarılı olmak için bu dönemdeki stajlarda Fakülte Kurulu tarafından belirtilen sürelerde bilfiil çalışmış olmaları ve süreyi tamamlamaları, zorunlu haller nedeniyle eksik kalan çalışmalarını da başarıyla tamamlamaları gerekir. Başarısız olmaları halinde öğrenciler, bu dilimleri tam süre ile tekrar eder. Seçmeli stajlarda başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları stajları değiştirmek isterlerse yeni staja tam süre devam eder.

Başarı notu

MADDE 22 – (1) Başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kullanılır ve sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Ders başarı notları ve katsayıları aşağıdaki şekildedir:

Başarı Notu        Katsayı         Puanı

     AA                    4,0               90-100

     BA                    3,5               80-89

     BB                    3,0               70-79

     CB                    2,5               65-69

     CC                    2,0               60-64

     FF                     0,0                < 60

(2) Başarı notlarından bazılarının açıklaması aşağıdaki şekildedir:

a) EX: Üniversitenin yaptığı muafiyet sınavında başarılı.

b) NA: Ders/Ders Kurulu ve stajlara devam ve/veya uygulama şartı yerine getirilmediğinden başarısızlık olup, FF notu gibi işlem görür ve ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.

c) FH: Mazeretli devamsız Dönem 1, 2 ve 3’te bir Ders Kurulunda Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış öğrencilere verilen nottur. Öğrenci o Ders Kurulunda mazeret sınavına alınır.

ç) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC ve EX notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

(3) Ders/ders kurulları ile stajlara devam etmeyen öğrencilere NA notu verilir. Bu öğrenciler ilgili ders/ders kurulları ile staj sınavlarına alınmazlar.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 23 – (1) Sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde, öğrenciler maddi hata gerekçesi ile Dekanlığa yazılı olarak başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtiraz üzerine Baş Koordinatör, Dönem Koordinatörü ve Ders Kurulu/Staj Sorumlusundan oluşan komisyon tarafından yapılacak inceleme sonucu maddi hata tespit edilirse, gerekli düzeltme yapılmak üzere Dekanlığa bildirilir. Yedi günlük sürenin bitiminden sonra, gerek öğrencinin itirazı üzerine, gerekse dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından talep edilecek not değişiklikleri işleme konulmaz. Süresi içerisinde yapılan not değişikliği talepleri de, değişiklik için öngörülen son başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından sonuçlandırılarak Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

(2) Öğrenciler teorik sınav sorularına itirazlarını, dilekçe ekinde sundukları güncel tıp kitaplarındaki bilimsel verileri ile birlikte, sınavı takip eden ilk iki gün içerisinde, yazılı olarak Dekanlığa yapabilirler.

(3) Sınavları Rektörlük tarafından merkezi olarak yapılan ortak zorunlu derslerin sınavlarına yapılan itirazlar, Üniversitenin Merkezi Sınav Birimi tarafından incelenir ve sonuçlandırılır.

Son Güncelleme Tarihi:13.08.2020