Beceri ve Yetkinlikler

T.C.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

MEZUN BECERİ VE YETKİNLİKLERİ1. İnsan bedeninin normal fiziksel ve psikolojik işleyişinin ana basamaklarını bilir.

2. Fiziksel, biyolojik, kültürel ve sosyal çevre faktörlerinin insan sağlığına etkilerini açıklayabilir. Bireyleri çevresiyle bir bütün olarak değerlendirir.

3. Hastalık ve yaralanmaların hücre, doku ve organlarda oluşturduğu yapısal ve fonksiyonel değişiklikleri ve bunların yol açtığı semptom ve bulguları açıklayabilir.

4. Çağdaş hekimlik anlayışına uygun hasta yönetiminin gerektirdiği hekimlik becerilerini (tanı, tedavi, izlem, rehabilitasyon ve acil girişim) bilir ve uygular.

5. Tıbbi uygulamalarını maliyet – etkili yaklaşımlara dayandırır.

6. Sevk edilmesi gereken hastaları seçebilir ve uygun koşullarda sevk edebilir.

7. Birey ve toplum sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik temel ilkeleri bilir ve uygular.

8. Sağlık hizmetlerinin sunumunda güncel uygulamaları ve hukuki düzenlemeleri bilir.

9. Mevcut düzenlemelere uygun şekilde tıbbi ve adli kayıt tutabilir ve gerekli bildirimleri yapabilir.

10. Mesleğini uygularken hastalar, hasta yakınları, meslektaşları, diğer sağlık çalışanları ve diğer paydaşlarla etkin iletişim kurar.

11. İnsani ve mesleki değerlerle etik ilkelere uygun davranır.

12. Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır.

13. Hekimlik mesleğinde yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, farklı kaynaklardan güvenilir bilgiye ulaşabilir ve elde ettiği bilgileri eleştirel yaklaşımla yorumlayabilir.

14. Sağlık hizmetlerinin sunumunda kullanılan alet ve cihazlar hakkında bilgi sahibidir, birinci basamak koşullarında kullanılması beklenen alet ve cihazları kullanabilir.

15. Bilimsel araştırma planlayabilir, verileri toplayabilir, değerlendirebilir, araştırma raporu hazırlayabilir, hazırladığı raporu yurt içi veya yurt dışı bir dergide yayınlayabilir veya bir bilimsel toplantıda sunabilir.

16. Türkçeyi doğru ve etkili biçimde kullanır.

17. En az bir yabancı dili; mesleksel literatürü anlayacak, yorumlayacak ve

öğrendiklerini hekimlik uygulamalarına taşıyabilecek düzeyde kullanabilir.

18. Temel yöneticilik ve liderlik becerilerine sahiptir.

Son Güncelleme Tarihi:13.08.2020