Program Çıktıları

T.C.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

PROGRAM ÇIKTILARI

 1. Hekimlik uygulamalarının gerektirdiği temel ve klinik tıp ile birlikte sosyal bilimlere ait bilgi, beceri ve tutuma sahiptir ve bunları geliştirerek hekimlik mesleğini icra eder.
 2. Çağdaş hekimlik anlayışına uygun olarak hastalarını bütüncül bir yaklaşımla değerlendirerek koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hekimlik uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirir.
 3. Mesleki açıdan tanıya ulaşma, bulgu ve verileri sorgulama, analiz ve sentez, tedavi, hasta-hekim ilişkisini yönlendirebilme becerilerini geliştirir.
 4. Mesleki değer ve ilkelere, etik ve yasal uygulamalara uygun davranır.
 5. Hasta/hasta yakınları ile iletişim kurabilme becerisini geliştirir.
 6. Ekip çalışanları ve meslektaşları ile gerektiğinde iletişim kurar.
 7. Mesleki sorumluluklarını en üst düzeyde yerine getiren iyi bir hekim olmanın yanı sıra sorumlu bir yurttaş, ahlaklı bir bilim insanı, adil bir yönetici ve güvenilir bir lider olma özelliğiyle toplumda rol modeli olur.
 8. Sorumluluk  alanı çerçevesinde, ülkemizin sınırlı kaynaklarını kamu yararına en uygun şekilde kullanır.
 9. Hastalarını biyolojik, ruhsal ve toplumsal boyutlarıyla bütünlük içinde ele alarak, mesleğini insan haklarını, hasta haklarını ve tıbbi etik kuralları gözeterek uygular.
 10. Hastalıkların epidemiyoloji ve sosyoekonomik etkileri hakkında bilgi ve anlayış düzeyinde değerlendirme yapar.
 11.  Disiplinler arası çatışmaların önlenmesi, uzlaşmanın sağlanması ve çözümlenmesi için diğer sağlık çalışanları ile birlikte uyum içinde ve etkin olarak çalışır.
 12. Yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu üstlenir ve kişisel olarak sürekli kendini geliştirir.
 13.  Günümüzün gelişen iletişim ve teknoloji çağını yakalayıp, güncel tıp bilgisine ulaşmak için erişim yolları ve araçlarını kullanır.
 14.  Bilimsel araştırma ilke ve yöntemlerini benimseyerek araştırma sonuçlarını kanıta dayalı olarak değerlendirir, yorumlar ve uygular.

 

Son Güncelleme Tarihi:13.08.2020