Program Çıktıları
No Bölümün Program Çıktıları
PÇ1 Ebelik alanına özgü güncel bilgi ve kaynaklarla desteklenen ve kanıta dayalı uygulamalar doğrultusunda gereksinimlerini kadını yaşamının tüm dönemleri boyunca üreme sağlığı açısından karşılayabilme bilgi ve becerisine sahip olmasını sağlamaktır.
PÇ2 Ebelik alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, anne ve ailesinin gebelik, doğum eylemi ve doğum sonrası sağlık sorunlarını ve hastalıklara neden olacak risk faktörleri değerlendirebilme, tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıta dayalı uygulamalara yönelik çözüm önerileri geliştirebilme becerilerini kazanmasını sağlamaktır.
PÇ3 Gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde sağlığın geliştirilmesi ve yükseltilmesini sağlamasına katkıda bulunacak, riskli durumları ve sağlıktan sapmaları erken tanılamalarda yardımcı olacak araştırma ve projelerde aktif olarak yer alabilme ya da yönetebilme becerisini kazandırmaktır.
PÇ4
Ebelik mesleğinin uygulama alanlarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak rol ve sorumluluk alabilme becerisini sağlamaktadır.
PÇ5
Ebelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında diğer disiplinlerle işbirliği yapacak donanıma sahip ebeler yetiştirmektir.
PÇ6
Ebelik meslek yaşamı boyunca öğrenmeyi amaç edinerek, sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirebilme yeteneğini kazandırmaktır.
PÇ7
Ebelik ile ilgili konularda çalıştığı birimlerde meslektaşlarını ve diğer sağlık alanında çalışanlara edinmiş olduğu bilgi, beceri ve düşüncelerini aktarabilme, çıkabilecek sorunlara yönelik çözüm önerileri getirebilme yeteneğini kazandırmaktır.
PÇ8
Yaşadığı ve çalıştığı toplumun kültürel ve sağlık sorunlarına duyarlı bir şekilde sosyal sorumluluk bilinci ile yapılacak olan proje ve etkinlikleri planlayıp düzenleyebilme becerisini kazandırmaktadır.
PÇ9
Alanı ile ilgili uluslararası makaleleri ve bilimsel etkinlikleri takip edebilme ve meslektaşları ile iletişim becerilerini kazanmasını sağlamaktır.
PÇ10
Alanıyla ilgili bilgisayar ve diğer bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olmasını sağlamaktır.
PÇ11
Ebelik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilme bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
PÇ12
İnsan ve sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre ve doğa bilinci doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi ve birikime sahip olabilme becerisini kazandırmaktır.
PÇ13
Bir Yabancı Dili okuma-anlama düzeyinde kullanabilme ve mesleğine özgü yayınları takip edebilme becerisi kazandırmaktır. 
Son Güncelleme Tarihi:20.11.2023