Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
BOR MESLEK YÜKSEKOKULU - GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders GKK1001 MESLEKİ MATEMATİK- I 2 0 4
Kümeler, Sayılar, Ondalık Kesirler, Karmaşık sayıların karmaşık düzlem ile ilgili temel işlemleri, Karmaşık sayıların kutupsal koordinatları ile ilgili temel işlemleri, Cebirsel İşlemler, Polinom ve özdeşlikler, Oran ve Orantı, Denklemler, Eşitsizlikler.
Zorunlu Ders GKK1003 KİMYA- I 2 0 2
Kimyanın temelleri, elementler ve periyodik tablo, atomlar, moleküller ve iyonlar, kimyasal bağlar ve yaygın bileşikler, çözeltiler, asitler ve bazların genel özellikleri, katılar ve sıvıların genel özellikleri, gazlar ve bazı özellikleri, organik kimya, vitaminler ve mineraller.
Zorunlu Ders GKK1005 LABORATUVAR TEKNİKLERİ -I 2 1 4
Kişisel güvenlik önlemleri, laboratuvar genel güvenlik önlemleri, kimyasal maddelerle güvenli çalışma, analiz öncesi hazırlıklar, süzme, çöktürme, santrifüjleme, yüzde çözelti, molar çözelti, normal çözelti, ppm ve ppb çözeltiler, duyusal analizler, gravimetrik analizler, titrimetrik analizler.
Zorunlu Ders GKK1007 HİJYEN VE SANİTASYON 2 0 2
Hijyen ve sanitasyon, temizlik ve temizleme maddeleri, dezenfeksiyon ve dezenfektanlar, temizleme ve dezenfeksiyon işlemleri, sanitasyon ekipmanları ve sistemleri, atık maddelerin uzaklaştırılması, çiftliklerde haşerelerle mücadele, su hijyeni
Zorunlu Ders GKK1009 MİKROBİYOLOJİ 3 2 5
Mikrobiyolojinin tanımı ve kapsamı, mikrobiyolojinin tarifi ve bölümleri, mikrobiyolojinin tarihçesi, hücre kimyası, prokaryotik protistler, okaryotik protistler, algler, protozoonlar, viruslar, mikroorganizmaların beslenmesi gelişmesi ve çoğalması, mikroorganizmaların besin ihtiyacı, mikrobiyolojik besi yerleri, mikroorganizmaların gelişme şartları, mikroorganizmaların çoğalması, mikroorganizmaların kontrolü ve sterilizasyon yöntemleri.
Zorunlu Ders GKK1011 SU ANALİZLERİ 2 1 4
Mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak sulardan numune alma, sularda fiziksel ve kimyasal analizler yapma/değerlendirme yeterlikleri.
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders GKK1002 MESLEKİ MATEMATİK-II 2 0 4
Hata Analizi ve Lineer denklem sistemleri, Eğri uydurma, İnterpolasyon, Temel dizi işlemleri, Aritmetik ve geometrik dizi işlemleri, Temel fonksiyonlar, Fonksiyon çeşitleri, Üstel fonksiyonlar, Logaritma.
Zorunlu Ders GKK1004 KİMYA- II 2 0 2
Kimyada temel kavramlar, asitler, bazlar, tuzlar, çözünürlük ve çöktürme, gravimetrik analiz ve analitik verilerin değerlendirilmesi
Zorunlu Ders GKK1006 LABORATUVAR TEKNİKLERİ-II 2 1 3
Mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak laboratuvarda güvenli çalışma ortamı sağlama, analiz öncesi/sonrası işlemleri, laboratuvar temel analiz tekniklerini uygulama, ayırma işlemlerini yapma ile çözelti hazırlama yeterlikleri, Duyusal Analiz İşlemleri, Gravimetrik Analiz İşlemleri Titrimetrik Analiz İşlemleri Enstrümental Analiz İşlemleri Yüzde Çözelti, Molar Çözelti Normal Çözelti, Ppm ve Ppb Çözeltiler.
Zorunlu Ders GKK1008 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-I 4 0 5
Mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak indikatör mikroorganizmaların sayımı, patojen mikroorganizma analizleri, süt ve süt ürünlerinde ve sularda mikrobiyolojik analizleri yapma yeterlikleri, Gıdalarda Mezofilik Aerobik, Koliform Bakteri, Enterococcus (Fekal Streptokok), Maya ve Küf Sayımı, Salmonella Aranması, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens Sayımı, Bacillus cereus Aranması, Listeria monoyctogenes Sayımı, Pseudomonas aeruginosa Aranması, Çiğ Sütlerde Mikrobiyolojik Analizler, Süt ve Süt Ürünlerinde Mikrobiyolojik Analizler, Sularda İndikatör Mikroorganizma Analizleri, Sularda Patojen Mikroorganizma Analizleri.
Zorunlu Ders GKK1010 SÜT VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ-I 3 1 4
Mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak süt ve ürünlerinden numune alma, çiğ süt, süt ve peynir analizlerini yapma/değerlendirme yeterlikleri, Süt ve Ürünlerinde Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Analizler İçin Numune Alma, Çiğ Sütlerde Duyusal Analizler, Koruyucu ve Nötralize Edici Madde Tayini, Çiğ Sütlerde Kirlilik Testi, Sütte Antibiyotik ve İnhibitör Madde Aranması, Çiğ Sütte Asitlik, Yoğunluk, Kuru Madde, Yağ, Özgül Ağırlık ve Protein Tayini, Sütlerde Homojenizasyon, Isıl İşlem Kontrolü, Peynirde Duyusal, Fiziksel ve Kimyasal Analizler.
Zorunlu Ders GKK1012 GIDA MUHAFAZA METODLARI 3 0 4
Besin maddelerinde bozulma,bozulmayı hazırlayan yardımcı faktörler.Besin maddelerinin bozulmasına neden olan faktörler ve bozulma şekilleri.Besin maddelerinin bozulmalarını önleme ve besin maddelerine uygulanan muhafaza yöntemleri.
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders GKK2001 ET VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ-I 2 1 3
Mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak taze et, donduruluş et ürünleri, kanatlı et ve su ürünlerinin analizlerini yapma/değerlendirme yeterlikleri, Taze Etlerin Duyusal, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Dondurulmuş Et ve Ürünlerinin Duyusal, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Kanatlı Etlerinin Duyusal, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Su Ürünlerinin Duyusal, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri.
Zorunlu Ders GKK2003 TAHIL VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ-I 3 1 4
Mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak tahıllardan numune alma, buğday ve buğday unu analizlerini yapma/değerlendirme yeterlikleri, Tahıllardan Numune Alma ve Hazırlama, Buğdayda Yabancı Madde Miktarı, Hektolitre Ağırlığı, Bintane Ağırlığı, Tane İriliği, Tane Un Verimi, Nem, Protein, Kül, Nişasta, Düşme Sayısı, Sedimantasyon Değeri, Gluten, Gluten İndeks Değeri Tayini, Buğday Ununda Duyusal, Kimyasal ve Fizikokimyasal Analizler.
Zorunlu Ders GKK2005 SÜT VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ-II 2 1 3
Mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak yoğurt, krema, tereyağı ve dondurma analizlerini yapma/değerlendirme yeterlikleri, Yoğurtların Duyusal, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Kremada Duyusal ve Kimyasal Analizler, Tereyağında Duyusal ve Kimyasal Analizler, Dondurmada Duyusal, Fiziksel ve Kimyasal Analizler.
Zorunlu Ders GKK2007 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-II 3 0 3
Mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak et, meyve-sebze, tahıl ve ürünleri ile balda mikrobiyolojik analizler yapma/değerlendirme yeterlikleri, Çiğ Kırmızı Etlerde Mikrobiyolojik Analizler, Et Ürünlerinde Mikrobiyolojik Analizler, Kanatlı Etlerinde Mikrobiyolojik Analizler, Su Ürünlerinde Mikrobiyolojik Analizler, Taze Meyve-Sebzelerde Mikrobiyolojik Analizler, Meyve-Sebze ve Ürünlerinde Mikrobiyolojik Analizler, Ekmeklerde, Makarnalarda ve Bisküvilerde Mikrobiyolojik Analizler, Balda İndikatör ve Patojen Mikroorganizma Sayımı.
Seçmeli Ders GKK2011 MEYVE-SEBZE VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ-I 2 1 3
Mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak taze meyve- sebze ile meyve suyu analizlerini yapma/değerlendirme yeterlikleri, Taze Meyve-Sebzelerde Duyusal Analizler, Suda Çözünür Kurumadde(Briks), Toplam Asitlik, Şeker, Su Aktivitesi, Askorbik Asit, Pestisit, Nitrit, Ağır Metal Tayini, Meyve Suyunda Duyusal, Fiziksel ve Kimyasal Analizler.
Seçmeli Ders GKK2013 GIDA KATKI MADDELERİ 3 0 4
Ürünlerin kullanım veya muhafaza sürelerini artırmak,ürün çeşitliliğini artırmak gibi nedenlerle gıdalara katılan katkı maddeleri hakkında bilgi vermek.
Seçmeli Ders GKK2015 GIDA KİMYASI VE BESLENME 3 0 4
Gıdaların bileşimi, proteinler, yağlar, karbonhidratlar, vitaminler-mineral maddeleri, fiziksel ve kimyasal yapıları ve organizmadaki görevleri.
Seçmeli Ders GKK2017 GIDA MEVZUATI-I 3 0 4
Et ve süt ve ürünlerinde uyulması gereken yasal kurallar hakkında bilgilendirmek.
Seçmeli Ders GKK2019 MESLEK ETİĞİ 3 0 2
Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik sistemlerini incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Meslek etiğini incelemek, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.
Seçmeli Ders GKK2021 ÇEVRE KORUMA 3 0 2
Çevre Yönetmelik Bilgisi, Risk Analizi, Kişisel Korunma Önlemleri, Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği
Seçmeli Ders GKK2023 İŞLETME YÖNETİMİ-I 3 0 4
Mikro ekonomik Verileri Takip Etmek, Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek, Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek, Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek, Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek, İşletmenin Çevresini Tanımak , Talep Analizi ve Tahmini Yapmak, İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek, İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek, İş yerinin Kapasitesini Belirlemek, Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak, Tahmini Gelir Gider Hesabını Yapmak.
Seçmeli Ders GKK2025 İLK YARDIM 3 0 6
İlk yardımın temel ilkeleri, yaşlı ve çocuklarda temel yaşam desteği, zehirlenmeler, kırık ve çıkıklar, yanıklar,travmalar, hasta taşıma.
Seçmeli Ders GKK2027 KARİYER PLANLAMA 2 0 4
Staj Dersi GKK2051 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM STAJ 0 0 4
STAJ
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders GKK2002 ET VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ-II 3 1 3
Mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak sucuk, emülsiyon tipi et ürünleri, pastırma, kavurma ve konserve tipi et ürünlerinin analizlerini yapma yeterlikleri, Sucuklarda Duyusal ve Kimyasal Analizler, Emülsiyon Tipi Et Ürünlerinde Duyusal, Fiziksel ve Kimyasal Analizler, Pastırmanın Duyusal, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Kavurmanın Duyusal, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Konserve Et Ürünlerinin Duyusal, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri.
Zorunlu Ders GKK2004 TAHIL VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ-II 3 2 4
Mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak hamur, ekmek, makarna ve bisküvi analizlerini yapma/değerlendirme yeterlikleri, Hamurda Farinograf, Ekstensograf, Miksograf, Alveograf Analizleri, Ekmeklerde Duyusal ve Kimyasal Analizler, Makarnalarda Duyusal ve Kimyasal Analizler, Bisküvilerde Duyusal, Fiziksel ve Kimyasal Analizler
Zorunlu Ders GKK2006 BAL VE ŞEKERLİ ÜRÜNLERİN ANALİZLERİ 1 1 2
Mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak bal ile şekerli ürünlerin analizlerini yapma/değerlendirme yeterlikleri, Balda İletkenlik, Renk, Nem, Toplam Asitlik, Kül, Diastaz Sayısı Tayini, Hidroksimetil Furfural (Hmf) Analizi, İnvert Şeker Tayini, Sakkaroz Tayini, Duyusal, Fiziksel ve Kimyasal Analizler.
Zorunlu Ders GKK2008 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2 0 2
Araştırma Konularını Seçme, Kaynak Araştırması Yapma, Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme, Sunuma Hazırlık Yapma, Sunumu Yapma
Seçmeli Ders GKK2010 MEYVE-SEBZE VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ-II 2 1 4
Mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak kurutulmuş meyve sebzeler, konserve ürünler, dondurulmuş meyve sebzeler ve salça analizlerini yapma/değerlendirme yeterlikleri, Kurutulmuş Meyve-Sebzelerde Duyusal, Fiziksel ve Kimyasal Analizler, Konserve Ürünlerde Duyusal, Fiziksel ve Kimyasal Analizler, Dondurulmuş Ürünlerde Duyusal Analizler, Dondurulmuş Meyve Sebzelerde Kimyasal Analizler, Salçada Duyusal, Fiziksel ve Kimyasal Analizler.
Seçmeli Ders GKK2012 YAĞ ANALİZLERİ 2 1 4
Mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak bitkisel ve katı yağ analizlerini yapma/değerlendirme yeterlikleri, Bitkisel Yağlarda Duyusal Analizler, Bitkisel Yağlarda Kırılma İndisi Tayini, Eterde Çözünmeyen Yabancı Madde İle Kül Tayini, Uçucu Madde, Serbest Yağ Asitleri Tayini, Bitkisel Yağlarda Asitlik, Peroksit Sayısı, İyot Sayısı, Sabunlaşma Sayısı Tayini, Kreiss Testi, Mineral Yağ Aranması Tayini, Katı Yağlarda Duyusal, Fiziksel ve Kimyasal Analizler.
Seçmeli Ders GKK2014 AMBALAJLAMA 3 0 4
Gıda ambalaj materyalleri hakkında ürünü koruması, pazarlama, ülke ekonomisi, çevre, taşıma, üretici, tüketici açısından bilgilendirme.
Seçmeli Ders GKK2016 GIDA MEVZUATI-II 3 0 4
Tahıl ve ürünleri, meyve-sebze, bal ve şekerli ürünler ile yağ tayinlerinde uyulması gereken yasal kurallar hakkında bilgilendirmek.
Seçmeli Ders GKK2018 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 1 2 4
İnternet ortamında iletişim kurmak, İnternet ortamında iş başvurusu yapmak, Sayısal verileri düzenlemek, Hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlamak.
Seçmeli Ders GKK2020 İLETİŞİM 3 0 2
Sözlü İletişim kurmak, Yazılı İletişim kurmak, Sözsüz İletişim kurmak, Biçimsel (Formal) İletişim kurmak, Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak, Örgüt dışı iletişim kurmak.
Seçmeli Ders GKK2022 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 3 0 3
Kalite Kavramı , Standart ve Standardizasyon,Yönetim kalitesi ve standartları, Üretimde kalite kontrolü, Toplam Kalite Kontrol
Seçmeli Ders GKK2024 İŞLETME YÖNETİMİ-II 3 0 5
Planlama Yapmak, Örgütleme Yapmak Yönetmek, İş Analizi Yapılmasını Sağlamak, İşgöreni Seçmek, Üretimi Planlamak, Kaynakları Yönetmek.
Staj Dersi GKK2052 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM(STAJ) 0 0 4
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4