Genel Bilgi

Genel Bilgiler

1992 yılında Niğde Üniversitesinin kurulmasıyla birlikte Üniversite bünyesinde yer alan Eğitim Fakültesinin bir bölümü olan İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı, 1997 yılında Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılanması çerçevesinde oluşan yeni anlayışla eğitim öğretimini sürdürmektedir. Bölümümüz, Cumhuriyet çocuklarını ve gençlerini geleceğe hazırlayacak olan Matematik öğretmen adaylarının yetişmelerini ve Milli Eğitimin temel amaçlarına uygun olarak eğitim almalarını sağlamaktadır.

Bölümümüzde 2 Profesör, 3 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi bulunmaktadır.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara İlköğretim Matematik Öğretmenliği alanında lisans diploması verilir.

Amaç ve Hedefler

Amaç:

Anabilim Dalımızın amacı, ortaokulda (5-8. sınıf) eğitim gören çocuklara Matematiği anlayabilme, matematik bilgisini doğru kullanabilme, problem çözebilme, matematiksel ilişkilendirme ve iletişim kurabilme becerilerini kazandıracak  öğretmenler yetiştirmektir.

Hedef:

Anabilim Dalımızın başlıca hedefleri ulusal ve uluslararası İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümleri arasında akademik derecelendirmede lider konuma gelerek, kuram ve uygulamaları geliştirmek amaçlı akademik araştırma ve yayınlarda bulunmaktır. Gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi, özgün çözümler üretebilen İlköğretim Matematik Öğretmenleri yetiştirmektir.

Düzey- Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TTYÇ) ve Verilen Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS DERECESİ verilecektir.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programı 240 ECTS kredisinden oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; aynı zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.
Kabul Koşulları

Türk öğrenciler, İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ bölümüne Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavında başarılı olanların MF-1 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.

Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgiler menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul Prosedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz.

Daha fazla bilgi için lütfen Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.
İletişim

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Merkez Yerleşke, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYEE-posta: erasmus@ohu.edu.tr

Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/index.php

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıtlı program ile uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Fakülte Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı, öğrencilerin en yeni teknolojileri takip etmeleri ve öğrenmeleri için yüksek nitelikte bir program sunmak ve aynı zamanda uygulamalı ve kuramsal araştırmalara katılımlarını sağlamak için kurulmuştur. Lisans programı, ortak eğitim stratejisi ve uygulama yaparak deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. Böylece eğitim alanındaki yeni tekniklerin kolayca uyarlanması mümkün olacaktır. Program Genel Matematik Becerileri, Matematiksel Düşünme, Teknoloji Destekli Matematik alanlarını içermektedir. Bu sebeple öğrencilere matematiksel düşünme, genel matematik kavramlarını sunma, problem çözme becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 6. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:

•ISCED Eğitim Alan Kodu: 14 – Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri

•ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 6, Categorisi (Profili): 64, Alt Categorisi: 645 - Akademik ağırlıklı lisans derecesi

•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 14 – Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri

•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "6. Düzey" lisans derecesi


Eğitim Öğretim Metotları

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümünün, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Kullanılan Eğitim Öğretim Yöntemlerinden Örnekler
Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
Grup Çalışması
Problem Çözme
Ödev
Proje Hazırlama
Seminer
Uygulama
Sosyal Faaliyet
Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması
Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, özel okullar ve eğitim merkezlerinde öğretmenlik yapabildikleri gibi, KPSS sınavlarından başarılı olmaları durumunda Milli Eğitim Bakanlığının kadrolarında da yer alarak öğretmenlik görevi yapmaktadırlar.

Yeterlilik Ölçütleri ve Yönetmelikler
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,

· Ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak

· 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir

Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"
Akademik ilerleme Olanakları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ programında ya da ilgili alanlarda Yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir. Lisansüstü Eğitim Ulusal Yönetmeliği’ne göre, öğrenciler yüksek lisans programlarına, lisans programlarındaki başarı seviyeleri ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak kabul edilmektedirler. Bu bağlamda ulusal yönetmelikler ve her üniversitenin senatosu tarafından belirlenen yönetmelikler, adayların genel değerlendirmesinde ALES sonuçlarının ağırlığını belirleyecektir. Kurumların yönetmeliklerine bağlı olarak, başvurulan bölümlerin bazılarına kabul edilmek için yabancı dilde belirli düzeyde yeterlilik de gerekmektedir.

Sınav Yönetmelikleri- Ölçme Değerlendirme ve Not Sistemi
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir

· Ara Sınav

· Genel Sınav

· Telafi Sınavı

· Kısa Sınav

· Ödev Değerlendirme

· Tez Sunma

· Belge Sunma


Sınavlar
Öğrencilerin, İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan genel sınavlarla ölçülmektedir.

Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav ve bir ödev içerir.

Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.

Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlaması da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.

Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla% 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az% 40 ve en fazla % 60 olur.

Bir ara sınav, ödev, kısa sınav ve / veya final sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur.Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.


Değerlendirme
Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve genel sınav) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.


Mezuniyet Koşulları
Bir öğrencinin İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

· ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak

· 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir

Detaylı bilgi için "Niğde Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"


Öğretim Türü
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.

Son Güncelleme Tarihi:30.11.2023