Yayınlar

Bölümümüzde öğretim elemanları tarafından yapılan 2013-2016 yıllarına ait yayınlar

1.         Özpınar, İ., Aydoğan Yenmez, A. & Gökçe, S. (2016). An Application of FlippedClassroomMethod in theInstructional Technologies andMaterial Development Course. Journal of Educationand Training Studies, 4(12), 213-226.

2.         Aydoğan Yenmez, A.,Özpınar, İ., & Seher Mandacı Şahin, S. (2016). Teacher Training System and Process: Opinions of Teacher Candidates on Teacher Qualifications. Higher Education Studies, 6(3), 114-126.

3.         Köğce, D. (2015). Conceptions and Concept Images of Prospective Mathematics Teachers in a Teacher Training Program Regarding Basic Mathematical Concepts. International Journal of Social Sciences and Education, 5(4), 678-706. (H.W. Wilson Education Full Text tarafından dizinlenmektedir).

4.         Köğce, D. (2015). Perspectives of prospective elementary school teachers on feedback in the Mathematics InstructionI and II courses, Educational Research and Reviews, 10(16), 2250-2267. (ERIC tarafından dizinlenmektedir).

5.         Sahin, Z.,Aydogan Yenmez, A. & Erbaş, A. K.(2015).Relational Understanding of the Derivative Concept through Mathematical Modeling: A Case Study. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11(1), 177-188.

6.         Çetinkaya, G. ve Köğce, D. (2014). Ortaokul Türkçe ve Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilere Verdikleri Sözel Geribildirimlerin İncelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 18 (2), 113-136.

7.         Köğce, D. ve Baki, A. (2014). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Geribildirim Kavramı, Geribildirimin Veriliş Tarzı ve Zamanlaması ile İlgili İnançları, Gaziantep UniversityJournal of SocialSciences, 13(3):767-792.

8.         Aykaç, M. ve Köğce, D. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Derslerinde Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanma Durumlarının İncelenmesi. JOURNAL OF HİSTORY SCHOOL - International Peer-ReviewedJournal Of SocialSciences. Year 7, Issuc XVII,  p. 907-938. Doi Number:  http://dx.doi.org/10.14225/Joh445

9.         Köğce, D. (2013).İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının İspatın Öğrenmeye Katkısı İle ilgili Görüşleri ve İspat Düzeyleri (PrimaryMathematics Pre-Sevice Teachers’s Opinions About The Contribution Of Doing Proof On Learning Mathematics And Their Levels Of Doing Mathematical Proof), Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(12), 765-776.DoiNumber :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5740

10.      Ürey, M., Çepni, S., Köğce, D. ve Yıldız, C. (2013).Serbest Etkinlik Çalışmaları Dersi Kapsamında Geliştirilen Disiplinlerarası Okul Bahçesi Programının Öğrencilerin Bazı Matematik Kazanımları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi, Türk Fen Eğitimi Dergisi (TUSED), 10(3), 37-58.

11.      Mandacı Şahin, S., Aydoğan Yenmez, A., Özpınar, İ. veKöğce, D. (2013).Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Modeline Uygun Bir Hizmet Öncesi Eğitim Programının Bileşenlerine İlişkin Görüşleri / Teacher Candidates’ Views on The Components of a Pre-service Training Program Based on The Technological Content Knowledge Model. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], Special issue (1), 271-286. (SSCI tarafından dizinlenmektedir).

12.Gökçe, S., Aydoğan-Yenmez, A. ve Özpınar, İ. (2016). Matematik öğretmenlerinin geogebra ile hazırlanan çalışma yaprakları üzerine görüşleri. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(1), 164-187.

13.Köğce, D.,Özpınar, İ., Mandacı Şahin, S. ve Aydoğan Yenmez, A. (2014). Öğretim Elemanlarının 21. Yüzyıl Öğrenen Standartları ve Yaşam Boyu Öğrenmeye İlişkin Görüşleri, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213.

14. Köğce, D., Özpınar, İ., Mandacı Şahin, S. ve Aydoğan Yenmez, A. (2014). Öğretim Elemanlarının 21. Yüzyıl Öğrenen Standartları ve Yaşam Boyu Öğrenmeye İlişkin Görüşleri, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213.

 

 

Son Güncelleme Tarihi:20.12.2016