Program Çıktıları


1 . Matematik bilgilerini diğer disiplinlere uygulayabilir.
2 . Matematik ve ilgili alanlarda matematiksel problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisine sahip olur.
3 . Matematik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisine sahip olur.
4 . Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
5 . İlköğretim birinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 . Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Matematik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
7 . Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi edinir.
8 . Alanıyla ilgili olarak yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olur.
9 . Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 . Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma becerisi edinir.
11 . Verilerin çözümlenmesi, yorumlanması ve yorumlamayı diğer verilere uygulama becerisi kazanır.
12 . Türk Eğitim Sisteminin ve matematik öğretimi programının yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
13 . Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
14 . Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir ve sınıf içi uygulamalarında kullanır.
15 . Matematik-Toplum-Çevre-Tarih ilişkisini bilir ve mesleki ve günlük yaşamında kullanır. 


Son Güncelleme Tarihi:20.12.2016