Yayınlar


 Yayın Türü

Sayısı

Uluslararası Makale

59

Ulusal Makale

20

SCI-SSCI-AHCI kapsamında yayımlanan makale sayısı

8

ATIF SAYISI

52

KİTAP

27

BİLDİRİ

 

Ulusal Bildiri

43

Uluslararası Bildiri

49

Web of Science Veri Tabanındaki Atıf Sayısı

-

 

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Baştuğ, M.; Çelik, T. (2015). Öğrencilerin yazma davranışları: Öğrenciler kime, ne amaçla, hangi ortamlara yazar? International Journal of Languages’ Education and Teaching, 1st International Sypmposium on Language Education Teaching Special Issue UDES 2015, 1770-1778.

2. Baştuğ, M.; Çelik, T. (2015). Ortaokul öğrencilerinin okur öz algı düzeylerinin cinsiyet, sınıf, okuma ortamı ve sıklığı açısından incelenmesi. International Journal of Human Sciences/ Uluslararası İnsan Bilimleri, 12 (1), 903-919.

3. Canlı, S. (2015). Türkçe Ders Kitaplarına Seçilecek Metinlerin Belirlenmesinde Çocuğa Görelik İlkesi. Journal of Language Education and Research / Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 98-123.

4. Çelik, T. (2015). Öğrencilerin e-kitap okuma tutumlarının incelenmesi. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 10(3), 271-284.

5. Çelik, T.; Demirgüneş, S. ; İşeri, K. (2015). Türkçe ders kitaplarında aile ve akrabalık kavramlarına dönük bir çözümleme. Researcher Social Science Studies, 3 (5), 1-15.

6.  Çetinkaya, G. ve Hamzadayı, E. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Sürecinde Sözel Düzeltme Geribildirimleri: Öğretmen ve Öğrenci Yeğleyişleri, Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/3 Winter 2015, p. 285-302, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7906, ANKARA-TURKEY

7. Çetinkaya, G. (2015). Yanlış Çözümlemesi: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen B2 Düzeyindeki Öğrencilerin Yazılı Metinlerine İlişkin Görünümler. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 3(1), 164-178. ISSN:2198-4999.

8. Demirgüneş, S. (2015). Metınlerın sözcük çağrısımlarına/söz varlıgına etkısı. Internatıonal journal of languages' educatıon and teachıng , 2473-2480.

9. Demirgüneş, S. Çelik, T., İşeri, K. (2015). Türkçe Ders Kitaplarında Akrabalık Kavramları. Researcher: Social Science Studies, 3(5), 1-13.

10. Önal, Ş. (2015). Türk Gençlik Edebiyatındaki Kadın Karakterlerin Duygu ve Düşüncelerini Oluşturan Özellikler. Journal of Language Education and Research / Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 77-97.

11. Uçgun, D. (2015). Türkçe ve Türk Kültürü Ders ve Çalışma Kitaplarının Kalıp Sözler Açısından İncelenmesi. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 1st International Sypmposium on Language Education Teaching Special Issue UDES 2015, 514-533.

12. Çalışkan, E. (2015). Social Media and Educational Studies: A Study on Turkish Educational Researchers. Mevlana International Journal of Education (MIJE), 5(2), 122-136.

 

13. Yavuzer, Y. (2015). Investigating the relationship between self-handicapping tendencies, self-esteem and cognitive distortions. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(4), 879-890. DOI: 10.12738/estp.2015.4.2434 (SSCI)

14. Yavuzer, Y., Gündoğdu, R. ve Koyuncu, S. C. (2015). Investigation of employees’ sources of stress according to demographic variables by controlling type a personality scores. Education and Science, 40(179), 241-250. (SSCI)

15. Dikici, A., & Soh, K. (2015). Indexing creativity fostering teacher behaviour: replication and modification. Higher Education of Social Science, 9(3), 1-10. DOI:10.3968/7486

16. Keldal G. (2015). Warwick-Edinburgh mental iyi oluş ölçeği’nin Türkçe formu: geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Happiness and Well Being, 3(1), 103-105.

17. Polat, B. ve Doğan, N. (2015). The effects of vee diagrams, concept maps, diagnostic branched tree on attitudes to mathematics course and success. Journal of Theory and Practice in Education. 11(3). 851-875.

18. Sağnak, M., Kuruöz M., Polat, B. ve Soylu, A. (2015). Transformational leadership and ınnovative climate: An examination of the mediating effect of psychological empowerment. Eurasian Journal of Educational Research, 60, 149-162.

19. Eminoğlu-Özmercan, E. ve Polat, B. (2015). Adaylara uygulanan farklı kitapçıklara ilişkin öğretmen bilgi ve farkındalık düzeyleri. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2), 1-10.

20. Korkmaz M.,Kılıç B.,Talas M.,Yücel A. S. (2015) Analysis of the Need of Flexibility in Working Lives of ortopedi, phisiotheraphy and rehabilitation doctors who work in üniversities Research Hospitals and Private hospitals. Journal of Applied Sciences, 1-9 (SSCI)

21. Şahbudak E.,Korkmaz M.,Şen E.,Çalışır G.,Talas M.,Yıldız K.,Karta N.,Gürkan A.,Germir H. N. (2015) Practical Examination of the expectations of mathematics branch teachers working in schools under the ministry of national education regarding in service training in Turkey, ACED, 90-104

22. Şahbudak E.,Gürkan A.,Talas M.,Karta N.,Saçan S.,Yıldız K.,Şen E. (2015) An examinationof the methodsof coping with children agedbetween 7 and 17 andhaving different developmental characteristics, SSTB, 26-46

23. Şahbudak E.,Çalışır G.,Korkmaz M.,Kırık A. M.,Talas M.,Poyraz E.,Gümüş S.,Yıldız K.,Gürkan A.,Germir H. N.,Şen E.(2015)  Smoking and drug use among university students:Itsrelation with social and family problems UHPPD, 104-127

24. Öztürk, M.F.-Talas, M. (2015) Sosyal Medya ve Eğitim Etkileşimi, ZFWT, 101-120

25. Yavuzer, Y., Karataş, Z., Çivilidağ, A. & Gündoğdu, R. (2014). The Role of Peer Pressure, Automatic Thoughts and Self-Esteem on Adolescents’ Aggression. Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research, 54, 61-78. http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2014.54.4 (SSCI)


26. Polat. Ü, Kayısılı. A, Aydın. Ş”  Öğretmen Adaylarının Eğitimsel, Toplumsal ve Siyasal Beklentileri Üzerine Bir Araştırma”  Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE e–ISSN: 2147-1606 Vol 4 (2), 2015, 1 – 14


27. DÖL ATTİLA (2015).  Sanatın Temel Bileşenleri İncelenerek Sanat Eleştirisi Üzerine Bir Analiz.  The Journal of Academic Social Science (9), 134-141., (Kontrol No: 1404464)

28. Sibel Adar, ''Ortaokul ve Orta Düzeyde Zihin Engelli  14 Yaş Grubu Öğrencilerin Çizgi Konusundaki Resim Çizme Becerilerinin Karşılaştırması'' İdil Sanat ve Dil Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 15, Kış, 2015

 

29. Temiz, E, Pedagojik Formasyon Alan Öğretmen Adaylarının Konuşma Kaygıları, İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic VOluma 10/3 Winter 2015, p.985-992 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7767 ISSN:1308-2140

 

UAK TARAFINDAN KABUL EDİLEN ULUSLARARASI ALAN İNDEKSİ YAYIMLANAN MAKALELER

 

30. Çelik, T. (2015). Evaluation of private writing from the student’s viewpoint. International Journal of Social Sciences & Education, 5(2), 269-279. (H.W. WILSON)

31. Çetinkaya, G. (2015). Examining Characteristics of Teacher Feedback in Organizing Written Texts. International Journal of Social Sciences and Education, 5(2), 322-331. (İndexed H.W.Wilson)

 32. Demirgüneş, S. (2015). Analysis of the Relationship between Coherence Relations and Pisa Reading Skill Results: Examples from Korean, Turkish and American Textbooks. International J. Soc. Sci. & Education, 5(3), 532-542. (H.W. WILSON)

33. Demirgüneş, S. (2015). Acquisition Order of Coherence Relations in Turkish. Education, 135(4), 405-419. (Indexed ERIC).

34. Gençer, Y. ve Çetinkaya, G. (2015). Investigating The Relationship Between Connectives and Readers’ Reading Comprehension Level. Reading Improvement, 52(2), 39-50. ISSN: 0034-0510 (Indexed ERIC).

35. Uslu, S. (2015).  Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygılarının Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi.  Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 141-160. (Yöksis Yayın No: 1342184).

36. Uslu, S. (2015). Metaphorical perceptions of pre service social studies teachers towards the concept of “Social Studies Teacher”.  Educational Research and Reviews, 10(7), 804-810. Doi: 10.5897/ERR2015.2121 (Yöksis Yayın No: 1367237). (ERIC)

37. Uslu, S. (2015).  Expectations of Social Studies Teacher Candidates’ from Department and Reasons for their Preference.  Education, 135(4), 465-476. (Yöksis Yayın No: 1520673) (H. W. Wilson)

38. Uslu, S. (2015). Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğrencilerinin Karakter Eğitimine İlişkin Görüşleri.  Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 5(1), 49-70. (Yöksis Yayın No: 1520678).

39. Dönmez, C. Yazıcı, K. Uslu, S. (2015). Tarih Öğretmenlerine Göre Hatıratların Egitim-Ögretim Sürecinde Kullanılabilirlik Durumları.  Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 255-270. (Yöksis Yayın No: 1521507).

40. Uslu, S. Çökün, Ö. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğrenme Öz-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi. Journal of Educational Sciences, 3(4), 209-221. (Yöksis Yayın No: 1883634).

41. Buket AKYOL, Hülya KAHYAOĞLU, Ela Ayşe KÖKSAL, Ortaokul Fen ve Teknoloji Dersinde Müzikli Fen Animasyonu Kullanımı Hakkında Öğretmen Görüşleri. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), 375-382, April 23 - 26, 2015 Antalya, Turkey .

42. Ela Ayşe KÖKSAL, Zehra MOLU, Gökhan ÖZDEMİR, Hülya KAHYAOĞLU, Mehmet TUNCEL, Probleme Dayalı Öğrenme Etkinliğinin Öğrencilerce Değerlendirilmesi, International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), 403-411 April 23 - 26, 2015 Antalya, Turkey. 

43. Altıkulaç, A. Uslu, S. (2015). The Efficacy Beliefs of Turkish Social Studies Teacher Candidates Regarding the Teaching-Learning Process. US-China Education Review A, 5(12), 792-802. Doi: 10.17265/2161-623X/2015.12.003 (Yöksis Yayın No: 1925703).

44. Yalçınkaya, E. (2015). Öğrencilerin çizdikleri resimlerde sosyal bilgiler kavramı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1203-1222.

45. Gamze Alaköse, Ela Ayşe Köksal & Hülya Kahyaoğlu, Elementary Teachers’ and Administrators’ Opinions of Interdisciplinary Approach, (2015). ICEFIC 2015, The International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges, May 13-15, Ankara, Turkey.

46. Molu, Z. ve Köksal, E. A. (2015). Fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin bir oyun etkinliğiyle ilgili görüşleri [Elementary science teacher education students' views on a play activity]. International Conference on Education In Mathematics, Science & Technology. 23-26 Nisan 2015, Necmettin Erbakan Üniversitesi. Antalya’da sunulan bildiri.

47. Köksal, E. A. (2015). Heritage in Turkish elementary science education. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology. 23-26 Nisan 2015, Necmettin Erbakan Üniversitesi. Antalya’da sunulan bildiri.

48. Molu, Z. ve Köksal, E. A. (2015). Fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin bir oyun etkinliğiyle ilgili görüşleri [Elementary science teacher education students' views on a play activity]. International Conference on Education In Mathematics, Science & Technology. 23-26 Nisan 2015, Necmettin Erbakan Üniversitesi. Antalya’da sunulan bildiri.

49. Köksal, E. A., Molu, Z., Özdemir, G., Kahyaoğlu, H. ve Tunçel, M. (2015). Probleme dayalı öğrenme etkinliğinin öğrencilerce değerlendirilmesi. International Conference on Education In Mathematics, Science & Technology. 23-26 Nisan 2015, Necmettin Erbakan Üniversitesi. Antalya’da sunulan bildiri.

50. Akyol, B., Kahyaoğlu, H. ve Köksal, E. A. (2015). Ortaokul fen ve teknoloji dersinde müzikli fen animasyonu kullanımı hakkında öğretmen görüşleri. International Conference on Education In Mathematics, Science & Technology. 23-26 Nisan 2015, Necmettin Erbakan Üniversitesi. Antalya’da sunulan bildiri.

51. Ala köse, G., Köksal, E. A. ve Kahyaoğlu, H. (2015). Elementary teachers’ and administrators’ opinions of interdisciplinary approach. International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC 2015) isimli etkinlikte sunulan poster. 13-15 Mayıs 2015, Ankara Üniversitesi.

52. Yavuz, A., Baykal, B. & Temiz, B. K. (2015). Yarış probleminde kütlenin anlamlandırılması. K.Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 601-618.

53. Temiz, B. K. (2015).  How does frosted glass become transparent—the question.  Physics Education, 4(50), 509. doi:10.1088/0031-9120/50/4/509.

54. Temiz, B. K. (2015).  How does frosted glass become transparent—the answer.  Physics Education, 5(50), 638-640. doi:10.1088/0031-9120/50/5/638.

55. Köksal, E. A., Molu, Z., Özdemir, G., Kahyaoğlu, H., Tunçel, M. (2015). Evaluation of problem-based learning activity by students, International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), April 23 - 26, 2015 Antalya, Turkey, 403-411.

56. Aydede- Yalçın, M.N., Öztürk, H. İ. (2015). Assessment of science and technology teachers’ perceptions towards active learning. International Journal of Academic Research. 7(3), 12-21.

57. Aydede, M. N. (2015). Science teachers’ research skills through the use of scientific method: the case of Turkey. Educational Research and Review, 10(17), 2439-2446.

58. Aydede, M. N., Anghel, E. And Palotas, J. (2015). Aktif öğrenme ortamlarında fen öğretmenlerinin fen öğretimine yönelik tutumları. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Scıence Educatıon, 4(4), 1-14.

59. Dönmez, C. Yazıcı, K. Uslu, S. (2015). Tarih Öğretmenlerine Göre Hatıratların Egitim-Ögretim Sürecinde Kullanılabilirlik Durumları.  Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 255-270. (Yöksis Yayın No: 1521507).

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

1. Çelik, T; Demirgüneş, S.; Fidan, D. (2015). Okur dostu metin olma özelliği ile okuduğunu anlama başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Baskent University Journal of Education, 2 (1), 119-127.

2. Çetinkaya, G. ve Ülper, H. (2015). Anlatım Bozukluğu Taşıyan Tümcelerin Kabul Edilebilirliği ve Kavranılabilirliği: Öğrenci Okurlar Üzerinden Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 341-361. ISSN: 1304-8139.

 


3. Çetinkaya, G., Ülper, H. ve Yağmur, K. (2015). Öğrencilerin Doğru ve Akıcı Sessiz Sözcük Okuma Becerileriyle Kavrama Başarıları Arasındaki İlişki. Ilköğretim Online, 14(3), 993-1004. ISSN:1305-3515.

4. Uçgun, D.; Ünal, E. (2015). Türkçe ve Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçe Eğitimi Özel Sayısı, 85-94.

5. Dönmez. C. Yazıcı, K. Uslu, S. (2015). Tarih Öğretmenlerine Göre Hatıratların Egitim-Ögretim Sürecinde Kullanılabilirlik Durumları.  Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 255-270. (Yöksis Yayın No: 1521507).

6. Baloğlu Uğurlu, N. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Siyasi Kararlarında Medyanın Etkililiği, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12-2 (24), 99-115.

7. Baloğlu Uğurlu, N. & Aladağ, E. (2015). Mekânsal Düşünmenin Türkiye’de Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Yeri Ve Öğretmenlerin Bu Beceri Hakkındaki Görüşleri, Marmara Coğrafya Dergisi, 32, 22-42.

8. Tokcan, H., Topkaya, Y. (2015). Concept Cartoons as a Teachıng Tool In Socıal Studies. Route Educational and Social Science Journal Cilt 2, Sayı 4. Sayfa 175-185.

9. Tonga Deniz, Uslu Salih (2015).  Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi.  Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16(1), 91-110. (Yöksis Yayın No: 1493148).

10. Uçgun, D; Ünal, E. (2015). “Türkçe Ve Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi”. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. ÖS-II, s. 85-94

11. Altunkeser, F; Ünal, E. (2015). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Yordanması”. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2(1), s. 1-15.

12. Gökmen, Z. E. ve Köksal, E. A. (2015). 6. sınıf fen bilimleri dersi için soluk alma verme modelinin geliştirilmesi. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, 5(2), 91-99.

13. Temiz, B. K. & Yavuz. (2015). Problem Çözümlerinde Bir Analiz Metodu Olarak Prakseolojik Organizasyonun Kullanımı: Bir Dinamik Problemi Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16(1), 71-90.

14. Çetin, O., Önal, N.  ve Gündüz, A.Y. (2015). Öğretmen adaylarının temel bilgi teknolojilerine yönelik görüşlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (2), 59-83. Geliş Tarihi: 06/11/2014 Kabul Tarihi: 27/11/2015


 


15. Önal, N. ve Çakır, H. (2015). Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının teknolojik pedagojik içerik bilgilerine ilişkin özgüven algıları. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:12-2, Sayı:24, 2015- s.117-131


 


16. Çakır, H. ve Önal, N. (2015) Ortaokul matematik öğretmenlerinin bilişim teknolojileri yeterlilikleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi (Journal of Theory and Practice in Education-JTPE), 11(3), 1021-1042.


17. Savi Çakar, F., Tagay, Ö., Karataş, Z. ve Yavuzer, Y. (2015). Lise öğrencileri ile öğretmenlerin riskli davranışlara ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7(12), 1-13.

18. Demir,Burcu- Aydıner Uygun , Mehtap (2015) “ Müzik Öğretmenlerinin Öğretim Stillerini Tercih Etme Düzeylerinin İncelenmesi”. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi , 5 (5) , 469-484

19. Aydıner Uygun ,Mehtap (2015) “Öğretmen Adaylarının Geleneksel Müzik Türlerine İlişkin Algılarının Metaforları Aracılığıyla İncelenmesi” Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 1(1) 59-76.

 

20. OKAN AKIN, Nalan, (2015). Culture Transfering by Plastic arts Education.Global Journal Of Arts Education

 

SCI-SSCI-AHCI KAPSAMINDA YAYIMLANAN MAKALELER

1. Çetinkaya, G. (2015). Examining Teachers’ Use of Creative Writing Activities. Antropologist, 19(1), 111-121.  (Indexed SSCI)

 

2. Yalçınkaya, E. (2015). Pre-service teachers’ views on intangible cultural heritage and its protection. The Anthropologist, 22(1), 64-72.

 

3. Yalçınkaya, E. (2015). Analyzing the attitudes of primary school students about social studies performance task. International Journal of Social Science and Education, 5(4), 656-667.

4. Sahin, Z. Aydogan Yenmez, A. & Erbaş, A. K.(2015). Relational Understanding of the Derivative Conceptthrough Mathematical Modeling: A Case Study.  Eurasia Journal of Mathematics, Science &Technology Education, 11(1), 177-188.

 

5. Hummel, E., Özel, M., Medina-Jerez, W., Fancovicova, J., Usak, M., Prokop, P., Randler, C. (2015). Interest in birds and its relationship with attitudes and myths: A cross-cultural study in countries with different levels of economic development. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(1), 285-296. doi: 10.12738/estp.2015.1.2242.

 

6. Temiz, B. K., & Yavuz, A. (2015). A simple wave driver. Physics Education, 5(50), 560-563.doi:10.1088/0031-9120/50/5/560. 

 

7. YAVUZ AHMET (2015). Do Students Trust in Mathematics or Intuition during Physics Problem Solving? An Epistemic Game Perspective. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 11(3), 633-646.

 

8. YAVUZ AHMET (2015). Measuring the speed of sound in air using smartphone applications. Physics Education, 50(3), 281-284.

Son Güncelleme Tarihi:20.12.2016