Program Çıktıları

Bölümün Program Çıktıları

 1. Bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanmak
 2. Tarih biliminin konularında veri kaynağı olan bilgileri toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve öneride bulunma yeteneği kazanmak
 3. Tarih alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
 4. Tarih metodolojisi kurallarına göre tarihi bir konu üzerinde bağımsız veya ortak çalışma becerisi kazanmak
 5. Farklı Coğrafyalarda cereyan etmiş tarihi olaylar hakkında karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapabilme becerisi kazanmak
 6. Tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik v.s. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak
 7. Tarih alanındaki bilimsel yayınları, teknolojik gelişmeleri takip edebilme ve bunlara ulaşabilme becerisi kazanabilmek
 8. Tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olmak
 9. Tarih biliminin ulusal veya uluslararası boyutta öneminin farkına varmak, günümüzdeki olayların arka planı hakkında fikir yürütme yetisine sahip olmak
 10. Yaşam boyu yeni bilgi ve beceriler kazanma gerekliliğinin bilincine varmak
 11. Dünya tarihi ile milli tarih arasında paralellik kurma bilgi ve becerisine sahip olmak
 12. Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğiyle birlikte eleştirel düşünebilme becri ve yetisini geliştirmek
 13. Sosyal hayatın gereklerinin farkında olarak insanları harekete geçiren dinamikleri bulma, bireylerin toplum içindeki rollerini anlama becerisini kazanma
Son Güncelleme Tarihi:29.11.2016