Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders BRO1001 MESLEKİ YAZIŞMALAR 3 1 5
Yazışmaların niteliksel özellikleri Yazışmalarda dil bilgisi ve imla kuralları Yazı yazma süreci Resmi Yazıların 1. Derece Bölümleri Resmi Yazıların 2. Derece Bölümleri Resmi Yazı Türleri İş Yazılarının Bölümleri İş Yazılarının 2.Derece Bölümleri İş Yazısının Türleri Özel yazı türleri Giden evrak işlemleri
Zorunlu Ders BRO1003 KLAVYE TEKNİKLERİ 2 2 5
Kelime işlem programı işlemleri Kelime işlemci belgede metni biçimlendirmek Klavye tuşlarının fonksiyonları Oturuş ve duruşu ayarlama Harf tuşlarını kullanma Noktalama işaretleri ve sayı tuşları Metin yazma Hız uygulamaları Yabancı dilde yazı yazmak El yazısı ve düzeltilmiş yazılar Farklı bilgisayar yazılımlarını kullanmak Farklı yazılımlar ile çalışmak
Zorunlu Ders BRO1005 PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI 2 0 3
Protokolün tanımı ve tarihsel gelişimini incelemek Sosyal davranış protokolünü uygulamak Kurum ve kuruluşlarda protokolü uygulamak Kişisel bakımını yapmak Kıyafet ve aksesuar seçmek
Zorunlu Ders BRO1007 TEMEL HUKUK 2 0 3
Hukukun temel kavramları Hukuk sistemi Hakkın tanımı ve türleri Hakkın yönetimi Kişilik kavramı Tüzel kişilik Aile hukuku Eşya hukuku Borçlar hukuku Sözleşmeler Çeşitli hükümler Hak arama süreci
Zorunlu Ders BRO1009 İŞLETME I 2 0 3
İş fikri geliştirme süreci Yatırım Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek İşletme çevre ilişkileri Talep tahminleme İşletmenin kuruluş yeri Hukuksal yapılara göre işletmeler Kapasite Maliyet Gelir ve gider kavramı İşyeri düzeni ve üretim planlaması İşletme kurulum işlemleri İşyeri açılışı
Zorunlu Ders BRO1011 EKONOMİ I 2 0 2
Temel kavramlar Fırsat maliyetleri Analiz yöntemleri Analiz yöntemleri Ekonomik hedefler Arz ve talep Piyasa
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders BRO1002 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME 2 1 4
Gelen belgeler Giden belgeler Dosyalama Dosyalama sistemleri Dosyalama sisteminin kurulması Dosyalama süreci Belge değişim süreci Elektronik belgelerle işlem yapma Elektronik belgeyi koruyucu önlemler Dijitalleştirme Elektronik belgeyi güncelleme, saklama ve imha Sektör tanımları ve sınıflandırması Arşiv tanımı ve çeşitleri Kayıt sistemi Arşivden belge yada dosyayı ödünç verme sistemleri Belgeleri saklama süresi ve imha yöntemleri
Zorunlu Ders BRO1004 BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI 3 1 5
Belge hazırlama Denetim ve hızlı erişim Sayfa düzeni ve yazdırma Belgede çeşitli uygulamalar Belge gönderimi Sunum cihaz ve yazılımları Sunum hazırlamak Sunum yapmak Tablo ve grafik Hesaplama yapma Veri girişi Veri türleri ve işlem Veriye hızlı erişim Rapor ve kayıt Veri güvenliği Web sayfası Web sayfası hazırlama Yayın ve güncelleme Sanal yayınlar
Zorunlu Ders BRO1006 TİCARİ MATEMATİK 3 0 4
Oran ve orantı Ortalama Yüzde ve binde hesapları Maliyet ve satış hesapları Karışımı hesaplamak Faiz hesapları İşkonto Uygulamalar
Zorunlu Ders BRO1008 İLETİŞİM 2 0 3
Sözlü İletişim kurmak Yazılı İletişim kurmak Sözsüz İletişim kurmak Biçimsel Formal İletişim kurmak Biçimsel Olmayan İnformal İletişim kurmak Örgüt dışı iletişim kurmak
Zorunlu Ders BRO1010 İŞLETME II 2 0 3
Planlama kavramı Örgütleme Yöneltme Yürütme Koordinasyon Eşgüdümleme Denetim İş analizi İnsan kaynakları planlaması İşgören bulma İşgören seçme Oryantasyon eğitimi İşgören değerleme Eğitim yöntemleri Kariyer planlaması İş değerleme Ücretlendirme Üretim planlaması Üretim örgütlemesi Hedef pazarı belirleme Fiyatlandırma Tutundurma politikaları Dağıtım politikaları Müşteri ilişkileri
Zorunlu Ders BRO1012 EKONOMİ II 2 0 3
Milli gelir Para Enflasyon ve etkileri Ödemeler bilançosu Dış ticaret Döviz Arz talep uygulamaları
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BRO2001 BÜRO YÖNETİMİ 3 0 4
Genel olarak yönetim ve büro yönetimi Büro türleri ve şekilleri Büro çalışanları kavramı Zaman yönetimi Zaman ve hareket etüdü Bürolarda ergonomik tasarım Bürolarda iş yönetimi İş basitleştirme teknikleri Temel kavramlar Kriz sürecinin aşamaları Stresi yönetme
Zorunlu Ders BRO2003 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA 2 0 2
Nefes Ses organları Vurgu, Ulama, Tonlama Protokol konuşması Bilgilendirme konuşması Hazırlıksız konuşmak
Zorunlu Ders BRO2005 MUHASEBE 3 1 5
Genel bilgiler Bilanço ve hesaplar Muhasebe sistemi Dönen varlıklar Duran varlıklar Yabancı kaynak hesapları Öz kaynak hesapları Gelir tablosu hesapları Ticari belgeler Sipariş İrsaliye Fatura Kasa işlemleri Personele ilişkin muhasebe işlemleri Cari hesap Banka işlemleri Çek senet işlemleri Proforma fatura Finansal raporlar Bütçeleme İlave yatırımlar
Seçmeli Ders BRO2007 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2 0 2
İş sözleşmesi düzenlemek İş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirmek İş ilişkisini sonlandırmak Sendikayla ilgili işlemleri yürütmek 4 1 a belgeleri düzenlemek 4 1 b belgeleri düzenlemek 4 1 c belgeleri düzenlemek
Seçmeli Ders BRO2009 TEKNOLOJİ KULLANIMI 2 0 3
Büro teknolojisini kurmak Büro teknolojisini kullanmak Bakım ve onarım İletişim teknolojisi Bilgisayar teknolojisi Otomasyon teknolojisi İnternet kullanımı Web hizmetleri Çeşitli teknolojik hizmetler
Seçmeli Ders BRO2011 TOPLANTI YÖNETİMİ 2 0 2
Toplantı Toplantının iletilmesi Toplantıda kullanılacak materyaller Toplantı mekanını toplantıya uygun şekilde düzenlemek Toplantı sırasında katılımcıların soru ve cevaplarını not almak Toplantı tutanak ve kararlarını katılımcılara ulaştırmak Periyodik faaliyetleri gerçekleştirebilmek için çalışanlarla toplantı düzenleme Toplantıda alınan kararları yöneticiye iletme Kriz değerlendirme toplantısı
Seçmeli Ders BRO2013 SEKTÖR UYGULAMALARI I 4 2 8
Kurum dışı, kurum içi ve müşterilerle olan iletişime yardımcı olmak Halkla ilişkiler faaliyetleri yapmak Protokol ve sosyal davranış kurallarını uygulamak Hukuki sorumlulukları takip etmek ve yerine getirmek Mesleki yazışmalar yapmak Dosyalama ve arşivleme yapmak Ticari hesaplamalar yapmak Ekonomi yönetiminde yardımcı olmak
Seçmeli Ders BRO2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 2 0 2
Kalite kavramı Standart ve standardizasyon Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi Yönetim kalitesi ve standartları çevre standartları Kalite yönetim sistemi modelleri Stratejik yönetim Yönetime katılma Süreç yönetim sistemi Kaynak yönetimi sistemi Efqm mükemmellik modeli
Seçmeli Ders BRO2017 MESLEKİ YABANCI DİL I 4 0 4
Telefonda görüşme Not alma Metin okumak Yazı yazma Yazıyı düzeltme Standart yazılar Dil farklılıkları Deyimler Yüz yüze görüşme
Seçmeli Ders BRO2019 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 1 2 4
İnternet Ve İnternet Tarayıcısı Elektronik Posta Yönetimi Haber Grupları Forumlar Web Tabanlı Öğrenme Kişisel Web Sitesi Hazırlama Elektronik Ticaret Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş İnternet Ve Kariyer İş Görüşmesine Hazırlık İşlem Tablosu Formüller Ve Fonksiyonlar Grafikler Sunu Hazırlama Tanıtıcı Materyal Hazırlama
Seçmeli Ders BRO2021 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 0 3
İnsan kaynakları, personel planlaması, iş planlaması
Seçmeli Ders BRO2023 İŞLETME YÖNETİMİ I 3 0 4
Mikroekonomik Verileri Takip Etmek Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek İşletmenin Çevresini Tanımak Talep Analizi ve Tahmini Yapmak İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek İş yerinin Kapasitesini Belirlemek Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak Tahmini Gelir Gider Hesabını Yapmak İş yeri ve Üretim Planı Yapmak Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak
Staj Dersi BRO2025 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM 0 5 5
öğrencinin 40 iş günü işyerlerinde yapacağı pratik eğitim
Seçmeli Ders BRO2027 KARİYER PLANLAMA 2 0 4
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BRO2002 YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI 4 0 5
Dünyada ve Türkiye de sekreterlik mesleği Sekreterlik ile ilgili kavramlar Sekreterlik türleri Sekreterin kişilik özellikleri Sekreterin mesleki özellikleri Sekreterin mesleki uygulamaları Yönetici asistanlığının tarihsel gelişimi Yönetici asistanının yeri ve önemi Yönetici asistanının özellikleri Yönetici asistanının diğer çalışanlardan farkı İletişimde yönetici asistanının farkı Yönetici asistanının organizasyon yapma konusunda sorumluluğu Yönetsel faaliyetlere yardımcı olmak
Zorunlu Ders BRO2004 HALKLA İLİŞKİLER 2 0 2
Genel amaçlar Genel amaçlar Görev ve sorumluluklar Halkla ilişkilerde mesajı Kamuoyu ve medya ile ilişkiler Sponsorluk
Zorunlu Ders BRO2006 BİLGİSAYAR MUHASEBE YAZILIMLARI 2 2 5
Stok Stok programları Cari hesap kartları Cari hesap programı Çek ve senetler Çek senet programı Banka Banka işlemleri Kasa işlemleri Kasada banka ve cari Kasada fatura
Seçmeli Ders BRO2008 KAMU ÖZEL KESİM YAPISI 3 0 4
Yasama, yürütme, yargı Yönetim yapısı ve ilişkiler İnsan kaynakları ve bürokrasi Kamu iktisadi teşebbüsleri Taşra ve yerel yönetimler Etkin yönetim Özerk tarafsız kurumlar Bağımsız düzenleyici üst kuruluşlar Birlikte yönetilen kurumlar Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları Siyasi partiler Sendika ve konfederasyonlar Temsilcilikler Vakıf, dernek, ekonomi, sanayi ve ticari kurumlar Hizmet birimleri
Seçmeli Ders BRO2010 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 2 0 2
Davranış Bilimleri kavramı Algılama Kavramı Toplumsal yapı Örgüt yapıları ve örgüt kültürü Örgüt içinde birey Olumsuzluk kaynakları Güdüleme
Seçmeli Ders BRO2012 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 2 0 2
Müşteriler ile iletişim Müşterileri sınıflandırmak Online tüketici davranışları Geleneksel tüketici davranışları Randevu ve ağırlama Müşteri değeri yaratmak Müşteri memnuniyeti Müşteri şikayetleri
Seçmeli Ders BRO2014 SEKTÖR UYGULAMALARI II 4 2 8
Mesleki etik ön bilgiler Mesleki etik ile ilgili uygulamalar Sekreterlik ve yönetici asistanlığı ön bilgiler Sekreterlik ve yönetici asistanlığı uygulama Teknolojik cihazlar ile ilgili ön bilgiler Teknolojik cihazlarla ilgili uygulamalar Büro bilgisayar programları ile ilgili önbilgiler Büro bilgisayar programları uygulamaları Bilgisayar muhasebe yazılımları ile ilgili önbilgiler Bilgisayar muhasebe yazılımları uygulamaları Kamu ve özel kesim ilişkileri ile ilgili önbilgiler Kamu ve özel kesim ilişkileri ile ilgili uygulamalar Toplantı ve organizasyonlarla ilgili ön hazırlıklar Toplantı ve organizasyon uygulamaları Mesleki yabancı dil kullanımı ile ilgili ön hazırlıklar Mesleki yabancı dil uygulamaları
Seçmeli Ders BRO2016 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2 0 3
Araştırma Konularını Seçme Kaynak Araştırması Yapma Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme Araştırma Sonuçlarını Rapor Haline Dönüştürme Sunuma Hazırlık Yapma Sunumu Yapma
Seçmeli Ders BRO2018 MESLEKİ YABANCI DİL II 4 0 4
Telefonda görüşme Not alma Yazı okuma ve yazma Yazıyı düzenleme Formatı seçme Mesleki yazı yazma Görüşmeye hazırlık Görüşme yapma
Seçmeli Ders BRO2020 MESLEK ETİĞİ 2 0 2
Etik ve ahlak kavramlarını incelemek Etik sistemlerini incelemek Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek Meslek etiğini incelemek Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek Sosyal sorumluluk kavramını incelemek
Seçmeli Ders BRO2022 İŞLETME YÖNETİMİ II 3 0 5
Planlama Yapmak Örgütleme Yapmak Yöneltmek Koordinasyon Sağlamak Denetim Yapmak İş Analizi Yapılmasını Sağlamak İnsan Kaynaklarını Planlamak İşgören Adayı Bulmak İşgöreni Seçmek İşe Alıştırma Eğitimi Vermek İşgören Performansını Değerleme İşgörenin Eğitilmesini Sağlamak Kariyer Planlaması Yapmak İş Değerleme Ücretlendirmek Üretimi Planlamak Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak Kapasite ve Stok Planlaması Hedef Pazarı Belirlemek Ürün Geliştirme Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek Tutundurma Politikalarını Belirlemek Dağıtım Politikalarını Belirlemek Müşteri İlişkilerini Yönetmek Gelir ve Gider Hesaplarını Yönetmek Borç ve Alacakları Yönetmek Varlıkları Yönetmek Kaynakları Yönetmek
Staj Dersi BRO2024 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM 0 0 5
öğrencinin 40 iş günü işyerlerinde yapacağı pratik eğitim
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4