Genel Bilgi
Genel Bilgiler

Antrenörlük Eğitimi Bölümü  Normal Öğretim 2002–2003 Eğitim-Öğretim yılında II.Öğretim ise 2010–2011 Eğitim-Öğretim yılında açılmıştır. Antrenörlük Eğitimi bölümü  1 Profesör, 2 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi,  7 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi ile Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi hizmet vermektedir. Öğrencilerimiz sekiz yarı yıl içinde zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan lisans programını başarı ile tamamladıktan sonra seçmiş oldukları uzmanlık dalından antrenör unvanını alarak mezun olurlar.


Amaç ve Hedefler
Antrenörlük Eğitimi Bölümünün temel amacı, gerek devlete bağlı, gerekse özel sektör spor kuruluşları ve örgütlerinde antrenör ihtiyacını karşılamaktır.
Antrenörlük Eğitimi Bölümünün temel hedefi, ülkemizde sporunda söz sahibi olacak antrenörleri, spor biliminin temelleri ile yetiştirilmesini sağlamaktır. Böylece fitness salonları gibi özel küçük işletmelerden, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ya da büyük spor kulüplerinin çeşitli kademelerinde antrenörlük gibi geniş bir yelpazede görev yapma imkanı oluşturmaktır.
Düzey Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TTYÇ) ve Verilen Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere ANTRENÖRLÜK DERECESİ verilecektir.
Antrenörlük Eğitimi lisans programı 240 ECTS kredisinden oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.


Kabul Koşulları
Türk öğrenciler, Antrenörlük Eğitimi bölümüne Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş (YGS) ve Özel Yetenek Sınav sonucuna göre kabul edilirler.
Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda yapılacak olan özel yetenek sınavı sonuçlarına göre kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul Presedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz.
Daha fazla bilgi için lütfen Niğde Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.


İletişim

Uluslararası İlişkiler Ofisi
Niğde Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE
Tel: 0 388 225 21 48
Faks: 0 388 225 23 85

E-posta: erasmus@ohu.edu.tr
Web: http://www.ohu.edu.tr/sporbilimlerifakultesi/antronorlukegitimi


Önceki Öğrenmenin Tanınması
Niğde Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Fakülte Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.
Program Profili
Antrenörlük Eğitimi  Bölümü, öğrencilerin en yeni teknolojileri takip etmeleri ve öğrenmeleri için yüksek nitelikte bir program sunmak ve aynı zamanda uygulamalı ve kuramsal araştırmalara katılımlarını sağlamak için kurulmuştur. Lisans programı, ortak eğitim stratejisi ve uygulama yaparak deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. Böylece eğitim alanındaki yeni tekniklerin kolayca uyarlanması mümkün olacaktır. Programda öğrencilere spor yöneticiliği yapma konusunda yöneticilik becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Antrenörlük Eğitimi  lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 6. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre  sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:

•ISCED Eğitim Alan Kodu: 14 Teacher training and education science

•ISCED Program Yeterlilik  Düzeyi: 6, Categorisi (Profili): 64, Alt Categorisi: 645 - Akademik ağırlıklı lisans derecesi

•Türkiye Yükseköğretim  Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 14 Teacher training and education science

•Türkiye Yükseköğretim  Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "6. Düzey" lisans derecesi


Eğitim Öğretim Metotları

Niğde Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Antrenörlük Eğitimi Bölümünün, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Kullanılan Eğitim Öğretim Yöntemlerinden Örnekler

• Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
• Grup Çalışması
• Ödev
• Proje Hazırlama
• Seminer
• Uygulama
• Sosyal Faaliyet

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, Spor bakanlığına bağlı kurumlarda, özel spor tesislerinde ve spor kulüplerinde antrenör görevi yapmaktadırlar.

Yeterlilik Ölçütleri ve Yönetmelikler

Antrenörlük Eğitimi Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,

·         Ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak

·         4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir

Detaylı bilgi için "Niğde Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Akademik ilerleme Olanakları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Antrenörlük Eğitimi bölümünde ya da bölümle ilgili alanlarda Yüksek  lisans ve bazı durumlarda doktora programlarına başvurabilir. Lisansüstü Eğitim Ulusal Yönetmeliği’ne göre, öğrenciler yüksek lisans programlarına, lisans programlarındaki başarı seviyeleri ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak kabul edilmektedirler. Bu bağlamda ulusal yönetmelikler ve her üniversitenin senatosu tarafından belirlenen yönetmelikler, adayların genel değerlendirmesinde ALES sonuçlarının ağırlığını belirleyecektir. Kurumların yönetmeliklerine bağlı olarak, başvurulan bölümlerin bazılarına kabul edilmek için yabancı dilde belirli düzeyde yeterlilik de gerekmektedir.

Sınav Yönetmelikleri Değerlendirme ve Not Sistemi

Antrenörlük Eğitimi programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir

·    Ara Sınav

·    Final Sınavı

·    Telafi Sınavı

·    Ödev Değerlendirme

·    Tez Sunma
Sınavlar

Öğrencilerin, Antrenörlük Eğitimi programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.
Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav ve bir ödev içerir.
Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.
Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.
Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla% 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az% 40 ve en fazla % 60 olur.
Bir ara sınav, ödev, kısa sınav ve / veya final sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.


Değerlendirme

Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin Antrenörlük Eğitimi programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

· ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak

· 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir

Detaylı bilgi için "Niğde Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Öğretim Türü
Niğde Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.

Son Güncelleme Tarihi:04.08.2020