Program Çıktıları

Bölümün Program Çıktıları

PÇ1- Antrenörlük Eğitimi ile ilgili kavramları bilir ve bunları spor alanında kullanabilme becerisine sahip olurlar.

PÇ2- Uzmanlık spor dalı ile ilgili tesis, araç-gereç, diğer donanım, eğitim ve bilgi teknolojilerini amaca göre etkin kullanabilme becerisine sahip olurlar.

PÇ3- Spor altyapısının gelişimine katkı sağlar, ulusal ve uluslararası düzeyde sportif yeteneklerin keşfedilmesi ve eğitme becerisine sahip olmasının yanı sıra sporcu yetiştirilmesinde gerekli bilgileri edinir.

PÇ4- Sporcuların performans ölçüm ve değerlendirmesini yapabilir, yetenek seçimi, müsabaka analizi ve istatistik yöntemlerini kullanır.

PÇ5- Spor branşlarına yönelik kısa ve uzun süreli antrenman planları yapabilir ve bunları değişen koşullara göre uyarlar.

PÇ6- Antrenörlük mesleği ile ilgili alanlarda edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, ilgili yasal mevzuatı yorumlar ve mevcut varsayımlara sorgulayıcı bakış açısı ile yaklaşır.

PÇ7- Antrenörlük mesleği ile ilgili tüm paydaşlarla etkili iletişim becerisine sahip olur. Alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.

PÇ8- Alanı ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır, düzenli olarak sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapar.

PÇ9- Etkileşimde bulunduğu diğer meslek mensupları ve diğer disiplinlerle etkin, verimli ve etik prensiplerle çalışabilme becerisine sahip olur.

PÇ10- Yönetimin fonksiyonlarını, sınıf ve spor yönetimini, sportif organizasyonların evrensel ve toplumsal etkilerini kavrar.

PÇ11- Yabancı dil ile yazılı ve sözlü iletişim kurabilirler.

PÇ12- Bilgi teknolojilerini etkin kullanma becerisine sahip olabilirler.

PÇ13- Atatürk ilke ve inkılaplarını benimser.

PÇ14- Türk dilini etkili ve düzgün olarak kullanabilir.

Son Güncelleme Tarihi:08.03.2022