Genel Bilgi


Genel Bilgiler

Ana Bilim dalımız Eğitim Öğretim hayatına 2005 yılında başlamış ve 2009 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı 2009 yılında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Ana Bilim Dalımızda 2 profesör, 4 doçent, 1 doktor öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Öğretim üyelerinin uzmanlık alanları; Fen Bilgisi Eğitimi, Fizik Eğitimi ve Kimya olup bu alanlarda bilimsel faaliyetler yürütmektedir.

Ana Bilim Dalımızda birinci öğretime her yıl yaklaşık 40 öğrenci alınmaktadır. Ana Bilim Dalımız lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Fen Bilgisi Öğretmeni unvanı alarak mezun olurlar. Mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak çalışabildikleri gibi, özel okul ve dershanelerde de çalışabilmektedir.

Bölümümüz, problem çözme yeteneğine sahip, proje üretebilen, Atatürk İlke ve İnkılâplarına sahip çıkan, kamu yararını her zaman önde tutan, diğer bilimlerle disiplinler arası çalışmalar yürütebilen, evrensel değerleri savunan, sorgulayan, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunan fen öğretmenleri yetiştirmeyi ve bilimsel üretkenliği kendisine görev edinmiştir.

Bölümümüzün başlıca hedefleri; ulusal ve uluslararası Fen Bilgisi Eğitimi bölümleri arasında akademik derecelendirmede lider konuma gelerek, kuram ve uygulamaları geliştirmek amaçlı akademik araştırma ve yayınlarda bulunmaktır. Gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi, özgün çözümler üretebilen Fen Bilgisi Öğretmenleri yetiştirmektir.Düzey Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TTYÇ) ve Verilen Derece

Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programı 240 ECTS kredisinden oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.


Kabul Koşulları

Türk öğrenciler, FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ bölümüne Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen LYS (Lisansüstü Yerleştirme Sınavı) sınavında başarılı olanların MF-2 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.

Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul Presedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz. Daha fazla bilgi için lütfen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.İletişim

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü ,

 Merkez Yerleşke, Bor Yolu Üzeri, Niğde, 51240 

Tel: 0 388 225 4378 (Doç. Dr. Ahmet YAVUZ) 

Fax: 0 388 225 43 16 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Fakülte Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili

Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, öğrencilerin en yeni teknolojileri takip etmeleri ve öğrenmeleri için yüksek nitelikte bir program sunmak ve aynı zamanda uygulamalı ve kuramsal araştırmalara katılımlarını sağlamak için kurulmuştur. Lisans programı, ortak eğitim stratejisi ve uygulama yaparak deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. Böylece eğitim alanındaki yeni tekniklerin kolayca uyarlanması mümkün olacaktır. Program Temel fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji), Fen eğitimi ve Eğitim bilimleri alanlarından oluşmaktadır. Programda öğrencilere Bilimsel süreç becerilerini kazandırma, öğrencilerin Fen konularını hayatla ilişkilendirmelerini sağlama, Fen-teknoloji-toplum ve çevre ilişkileri hakkında farkındalık kazandırma hedeflenmektedir.

Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 6. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:

•ISCED Eğitim Alan Kodu: 14 – Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimim Bilimleri

•ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 6, Categorisi (Profili): 64, Alt Categorisi: 645 - Akademik ağırlıklı lisans derecesi

•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 14 – Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri

•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "6. Düzey" lisans derecesiProgram Profili

Eğitim Öğretim Metotları

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D.'nın, hedeflediği program öğrenme çıktıları ile programın tümünde kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki derslerle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.


Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler 
 • Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
 •  Laboratuar çalışmaları
 • Deneysel Etkinlikler
 • Grup Çalışması
 • Okuma
 • Ödev
 • Proje Hazırlama
 • Seminer
 • Uygulama
 • Sosyal Faaliyet
 • Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması

  Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

  Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, özel okullar ve özel dersanelerde öğretmenlik yapabildikleri gibi, KPSS sınavlarından başarılı olmaları durumunda Milli Eğitim Bakanlığının kadrolarında da yer alarak öğretmenlik görevi yapmaktadırlar.

  Yeterlilik Ölçütleri ve Yönetmelikler

  FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,

  · Ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak

  · 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir

  Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"Akademik ilerleme Olanakları
  Sınav Yönetmelikleri Değerlendirme ve Not Sistemi  Sınavlar

  FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir

  · Ara Sınav

  · Uygulama Sınavı

  · Final Sınavı

  · Telafi Sınavı

  · Kısa Sınav

  · Ödev Değerlendirme

  · Tez Sunma

  · Belge Sunma

  Öğrencilerin, FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.


  Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav ve bir ödev içerir.

  Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.

  Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.

  Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla% 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az% 40 ve en fazla % 60 olur.

  Bir ara sınav, ödev, kısa sınav ve / veya final sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur.Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.

  Değerlendirme

  Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

  Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.

  Mezuniyet Koşulları

  Bir öğrencinin FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

  · ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak

  · 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir

  Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

  Öğretim Türü
  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.  Son Güncelleme Tarihi:21.05.2024