Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - MALİYE BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
HAZIRLIK DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Hazırlık Dersi MLY0000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI) 0 0 0
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Ortak Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders MLY1001 KAMU MALİYESİ I 3 0 4
Dersin içeriği kamu maliyesinin kapsamı ve tanımı, maliye biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkisi, kamu gelirinin tanımı ve amaçları, kamu gelirinin türleri ve ayrımı, vergi teorisi ve uygulamasından oluşmaktadır. Kamu maliyesinin kapsamı ve tanımı, maliye biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkisi, kamu gelirinin tanımı ve amaçları, kamu gelirinin türleri ve ayrımı, dersin temel çıktılarıdır.
Zorunlu Ders MLY1003 İKTİSADA GİRİŞ I 3 0 4
Bu derste giriş mahiyetinde olmak üzere, iktisadi hayat, iktisadi olay, iktisadi olayın tarafları, bunların davranış tarzları, fayda ve kâr maksimizasyonu, milli gelirin teşekkülü, para ve fonksiyonları, iktisadi büyüme ve iktisadi sistemler gibi temel konular görülecektir.
Zorunlu Ders MLY1005 MUHASEBE I 3 0 4
Derste, muhasebenin temel denkliği (varlık=kaynak denkliği), muhasebe ve muhasebeleştirme süreci, Genel kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Tekdüzen Hesap Planı sistematiği, nakit hareketlerinin, menkul kıymet hareketlerinin, ticari mal hareketlerinin, KDV işlemlerinin ve ticari borç/alacak işlemlerinin muhasebeleştirilmesi anlatılacaktır.
Zorunlu Ders MLY1007 İŞLETME VE EKONOMİ MATEMATİĞİ I 3 0 4
Ön Bilgiler ve Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları , İntegrasyon, Belirli İntegrallerin Uygulamaları, Transandant Fonksiyonlar , İntegrasyon Teknikleri
Zorunlu Ders MLY1009 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3 0 4
Hukuk sistematiğine uygun olarak temel ve evrensel nitelikteki kavramlar verildikten sonra hukukun nitelik, yer ve zaman bakımından uygulanması anlatılmaktadır.Ardından hukukun dallara (kamu, özel ve karma hukuk dalları) ayrılmasının sebepleri, ayrımın ana özellikleri ve ayrımda yer alan başlıca hukuk dallarıyla ilgili temel konular işlenmektedir.
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders MLY1002 KAMU MALİYESİ II 3 0 4
Kamu sektörü ve kamu hizmetlerinin incelenmesi, Kamu harcamalarının nitel ve nicel gelişimi, karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, Kamu gelirlerinin tanımlanması, vergi teorisinin incelenmesi, Yerel yönetim maliyesi, kamu iktisadi teşebbüsleri ve borçlanma. Bütçe teorisi ve bütçe sistemleriyle maliye politikalarına kısa bir giriş.
Zorunlu Ders MLY1004 İKTİSADA GİRİŞ II 3 0 4
Bu derste giriş mahiyetinde olmak üzere, iktisadi hayat, iktisadi olay, iktisadi olayın tarafları, bunların davranış tarzları, fayda ve kâr maksimizasyonu, Milli Gelirin teşekkülü, Para ve fonksiyonları, iktisadi büyüme ve iktisadi sistemler gibi temel konular görülecektir.
Zorunlu Ders MLY1006 MUHASEBE II 3 0 4
Derste, muhasebeleştirmeyi ilgilendiren değişiklikler (kesinleşen Türkiye Finansal Raporlama Standartları-TFRS veya vergi mevzuatındaki değişiklikler gibi) doğrultusunda, Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre, depozito işlemleri, ücret bordrosunun hazırlanması, duran varlıklara amortisman ayrılması, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, özkaynaklar, gelir tablosu ve maliyet hesapları ele alınacaktır. Bu kapsamda, teori-uygulama bütünlüğü içinde örnek olaylar yardımıyla ağırlıklı olarak sözkonusu hesap sınıflarının dönem içi işleyişleri üzerinde durulacak, aynı zamanda amortisman gibi bazı dönemsonu işlemlerine yer verilecektir. Ayrıca, bu bilgiler ışığında bir yıl boyunca bir işletmede ortaya çıkabilecek mali olaylar sonucu mizan, gelir tablosu ve dönem sonu bilançosunun nasıl hazırlanacağı hakkında bilgi verilecektir.
Zorunlu Ders MLY1008 İŞLETME VE EKONOMİ MATEMATİĞİ II 3 0 4
Zorunlu Ders MLY1010 ANAYASA HUKUKU 3 0 4
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi anayasal gelişmeleri; 1982 Anayasasına göre Türkiye Cumhuriyetinin temel nitelikleri; temel hak ve hürriyetler; yasama:TBMM üyelerinin seçilmesi, hukukî statüsü, TBMM’nin içyapısı; ve çalışma düzeni, yasama fonksiyonu, TBMM’nin görev ve yetkileri; yürütme:Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlar, yürütme organının düzenleyici işlemleri, olağanüstü yönetim usulleri; yargı ve yargıya ilişkin anayasal ilkeler, anayasa yargısı; anayasanın değiştirilmesi konularına değinilecektir.
Zorunlu Ders MLY1018 SOSYOLOJİ 3 0 3
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MLY2001 MİKRO İKTİSAT I 3 0 4
Bu ders, fayda teorisi, tüketici optimizasyonu, üretici optimizasyonu gibi konulara değindikten sonra kısa ve uzun dönemde tam rekabet piyasasını ele almaktadır.
Zorunlu Ders MLY2003 MAKRO İKTİSAT I 3 0 4
Milli gelir muhasebesi ve temel makro ekonomik göstergeler; toplam talep, tüketim ve çoğalatan; IS-LM modeli çerçevesinde para ve mal piyasaları; para politikası, maliye politikası ve dışlama etkisi; döviz kuru ve ödemeler dengesi bilançosu; sabit ve esnek kur rejimleri, sermaye hareketliliği ve Mundell-Fleming modeli
Zorunlu Ders MLY2005 VERGİ HUKUKU I 3 0 5
Vergi hukukunun temel kavramları, vergi alacaklısı-vergi borçlusu, mükellef kavrami, vergilendirme süreci, vergi borcunu azaltan veya ortadan kaldıran durumlar, vergi suçlari ve vergi yargısı.
Zorunlu Ders MLY2007 MALİYE TEORİSİ 3 0 5
Kamu hizmetleri ve nitelikleri, kamu giderlerinin tanımı ve önemi, kamu giderlerinin ölçülmesi, kamu giderlerinin büyümesi ve artış kanunu, kamu giderlerinin yapısında ortaya çıkan değişmeler, kamu giderlerinin türleri, kamu giderlerinin kontrolü ve etkinliği, kamu giderlerinin fonksiyonları, parafiskal gelirler ve devlet borçlanması
Zorunlu Ders MLY2009 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ 3 0 4
Temel kavramlar ve dönem sonu çalışmalarının kapsamı, bilanço hesaplarına ilişkin dönem sonu çalışmaları, satışların maliyeti ve dönem giderleri, gelir tablosu hesaplarına ilişkin çalışmaları ve kar zarar tespiti, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması,
Zorunlu Ders MLY2011 İDARE HUKUKU 3 0 4
Derste, idare kavramı, idarenin yasama ve yürütme fonksiyonlarından ayrıldığı yönleri, idare hukuku bakımından sistemler genel olarak irdelenmektedir. Ardından İdare Hukukunun doğuşu, özellikleri, kaynakları işlenmektedir. Türk idari teşkilatı ve genel ilkeleri, idari kurumların yetki ve sorumlulukları, merkezi yönetim ve yerinden yönetim ayrımı ve ilkeleri açıklanmaktadır. İdari iş ve işlemler ile idari sözleşmelerin oluşturulması, unsurları ve sona ermeleri anlatılmaktadır. Kamu görevlileri, kamu malları, kamu hizmeti gibi kavramlar ayrıntılı bir şekilde işlenmektedir.
Zorunlu Ders MLY2013 TİCARET HUKUKU 3 0 4
Zorunlu Ders MLY2015 KARİYER PLANLAMA 1 0 2
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MLY2002 MİKRO İKTİSAT II 3 0 4
Monopol, Oligopol, Monopolcü Rekabet, İşgücü Piyasaları, Sermaye Piyasaları, Genel Denge Analizi
Zorunlu Ders MLY2004 MAKRO İKTİSAT II 3 0 4
Fiyat oluşumu, toplam arz ve talep ilişkisi; enflasyon, işsizlik ve Phillips eğrisi kuramları, ücret ve işsizlik ilişkisi; tüketim hipotezleri; yatırım modelleri; para talebi kuramları; merkez bankacılığı ve para politikaları.
Zorunlu Ders MLY2006 VERGİ HUKUKU II 3 0 5
Vergi hukukunun temel kavramları, vergi alacaklısı-vergi borçlusu, mükellef kavramı, vergilendirme süreci, vergi borcunu azaltan veya ortadan kaldıran durumlar, vergi suçları ve vergi yargısı.
Zorunlu Ders MLY2010 MAHALLİ İDARELER MALİYESİ 3 0 5
Kamu hizmeti sunumu, Kamu Hizmeti Sunumunda Merkezi İdare-Mahalli İdare, idareler arası ilişkiler, İdareler arası ilişkilerin düzenlenmesinde optimalite, İdareler arası hizmet ve gelir paylaşımı, Türkiye'de Mahalli İdareler, Belediye ve Büyükşehir Belediyelerinin görevleri ve mali yapısı, İl Özel İdarelerinin görevleri ve mali yapısı.
Zorunlu Ders MLY2014 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 3 0 4
Zorunlu Ders MLY2016 İSTATİSTİK 3 0 4
Zorunlu Ders MLY2018 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 0 4
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MLY3001 KAMU EKONOMİSİ I 3 0 5
Zorunlu Ders MLY3003 TÜRK VERGİ SİSTEMİ I 3 0 5
Türk vergi sisteminin ve mevcut vergi türlerinin incelenmesi
Zorunlu Ders MLY3005 DEVLET BORÇLARI 3 0 5
Zorunlu Ders MLY3007 MALİYE POLİTİKASI I 3 0 5
Seçmeli Ders MLY3011 AB VE TÜRKİYE MALİ İLİŞKİLERİ 3 0 5
Türkiye- AB İlişkileri, Türkiye-AB İlişkilerinin Ekonomik Boyutu, Türkiye - AB İlişkilerinin Sosyal Boyutu, AB'de Kamu Maliyesi ve Türkiye, AB Vergi Uyumlaştırılması ve Türkiye
Seçmeli Ders MLY3013 MALİ TABLOLAR ANALİZİ 3 0 5
Finansal Tabloların; Tanımı, Önemi, Düzenlenme Amaçları, Sınıflandırılması, Sahip Olması Gereken Özellikler, Bilanço ve Gelir Tablosu Kalemlerinin Analiz Açısından İncelenmesi, Finansal Analizin Tanımı ve Önemi, Finansal Analiz Çeşitleri, Finansal Analiz Yöntemleri, Ek Mali Tablolar, Enflasyon Ortamında Mali Analiz, Örnek Uygulamalar
Seçmeli Ders MLY3017 TÜRK MALİ TARİHİ 3 0 5
Tarihsel kapsamda mali olayların incelenmesi
Seçmeli Ders MLY3019 MEDENİ HUKUK 3 0 5
Medeni Hukukunun temel kavramları, kaynakları, kişiler hukuku, eşya hukuku (zilyetlik, tapu sicili, mülkiyet, sınırlı ayni haklar) anlatılmaktadır.
Seçmeli Ders MLY3021 CEZA HUKUKU 3 0 5
Seçmeli Ders MLY3023 ULUSLARARASI ENERJİ POLİTİKALARI 3 0 5
Seçmeli Ders MLY3025 TEMEL EKONOMETRİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3051 GÜNCEL BİYOTEKNOLOJİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3053 SANAT TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3055 MESLEKİ İNGİLİZCE 3 0 5
Seçmeli Ders USD3057 ULUSLARARASI LOJİSTİK 3 0 5
Seçmeli Ders USD3059 HERKES İÇİN WEB TASARIMI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3061 PROJE SÜREÇLERİ VE YÖNETİMİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD3081 GENÇLERE YÖNELİK ÜREME SAĞLIĞI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3083 KENDİNİ TANIMA VE FARKINDALIK 2 0 5
Seçmeli Ders USD3085 SAĞLIKLI YAŞAM VE HASTALIKLARDAN KORUNMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD3087 BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMA VE RAPORLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD3089 ÇALGI BİLİMİ 2 0 5
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MLY3002 KAMU EKONOMİSİ II 3 0 5
Kamu kesiminin tanınması ve kamu politikalarının kavranması
Zorunlu Ders MLY3004 TÜRK VERGİ SİSTEMİ II 3 0 5
Türk vergi sisteminin ve mevcut vergi türlerinin incelenmesi
Zorunlu Ders MLY3006 DEVLET BÜTÇESİ 3 0 5
Mali olaylar ve devlet bütçesi, bütçenin tanımı , tarihsel ve kuramsal gelişimi, bütçe işlev ve ilkeleri, istisnaları ve Türkiye uygulaması, bütçenin hazırlanması, onanması ve yürürlüğe girmesi, bütçe uygulaması, ödenek-nakit hareketleri, bütçenin denetimi, Türk bütçe sistemi, modeli ve Stratejik Plana Dayalı Performans Esaslı Analitik Bütçe Sistemi
Zorunlu Ders MLY3008 MALİYE POLİTİKASI II 3 0 5
Yoksulluk tanımı, yoksulluğun ölçülmesi, maliye politikalarının iktisadi analizi, azgelişmiş ülkelerde maliye politikalarının düzenlenmesi, yoksullukla mücadelede kamu harcaması ve vergi politikalarının rolü.
Seçmeli Ders MLY3012 TÜRKİYE EKONOMİSİ 3 0 5
Bu ders, esas itibariyle, Türkiye’de sermayenin nasıl biriktirildiği ve nasıl kullanıldığı sorusu etrafında tarihsel bir değerlendirme yapma çabası üzerine oturmaktadır. Bu çaba, ekonomi dışı faktörleri -örneğin incelenen dönemde Türkiye siyasetinin içinde bulunduğu durum ya da liberal kapitalist dünyanın iktisat algılamasında meydana gelen bir değişiklik- de mümkün olduğunca dikkate alan bir içeriğe sahiptir
Seçmeli Ders MLY3014 MALİYEDE GÜNCEL KONULAR 3 0 5
İktisat algısının değişimi, Kamu ekonomisinin dönüşümü
Seçmeli Ders MLY3018 BORÇLAR HUKUKU 3 0 5
Seçmeli Ders MLY3022 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 3 0 5
Seçmeli Ders MLY3024 SOSYAL POLİTİKA 3 0 5
Seçmeli Ders MLY3026 TÜRK SİYASAL DÜŞÜNCESİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3050 FİZİKTEKİ SON GELİŞMELER 3 0 5
Seçmeli Ders USD3052 MEDENİYET TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3054 KARAR VERME TEKNİKLERİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3056 MALİYEDE GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD3060 DOĞA KAYNAKLI AFETLER 2 0 5
Seçmeli Ders USD3066 SİYER VE KAYNAKLARI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3068 KUR'AN'IN ANA KONULARI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3070 GİYİM TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD3080 GÜNCEL VE POPÜLER MÜZİKLER 2 0 5
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MLY4000 BİTİRME TEZİ 0 2 5
1. Akıcı ve Bilimsel Kurallara Uygun Yazım Bilgisi. 2. Türkçeyi Doğru Kullanma ve Yazma. 3. Araştırılan Konuyu Yorumlama ve Öneri Getirme. 4. Araştırılan Konuyu Sözlü Olarak Sunma.
Seçmeli Ders MLY4005 ŞİRKETLER MUHASEBESİ 3 0 5
Şirketler hakkında genel açıklamalar, kollektif şirketler ve komandit şirketler, kuruluşu,kuruluş işlemleri, sermaye değişiklikleri, kar dağıtımı ve tasfiye işlemlerinin örnek olaylarla muhasebeleştirilmesi, anonim şirketler,limited şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin kuruluşu, anasözleşme hazırlanması, kuruluş kayıtları, sermaye değişiklikleri, tahvil çıkarılması, kar dağıtımı ve tasfiye işlemleri ile muhasebeleştirilmesi ile şirket birleşmeleri
Seçmeli Ders MLY4011 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI 3 0 5
Finansal sistemin tanıtımı; paranın işlevi ve tanımı; finansal piyasalar ve faiz oranları; finansal yapı, bankacılık ve finansal kuruluşların idaresi; merkez bankacılığı ve para politikası kontrolü; para arzı süreci; para politikası araçları ve para politikası uygulaması; para teorisi, paranın miktar kuramı ve enflasyon; para talebi teorileri; para politikası kuramı; para politikası aktarım mekanizması
Seçmeli Ders MLY4021 KAMU MALİ DENETİMİ 3 0 5
Mali yönetim, kamu kurum ve kuruluşlarının mali yönetimi ve kontrolü, kamu maliyesi, kamu kaynağınını kullanımının temel esasları,bakanların ve üst yöneticilerin hesap verme sorumluluğu,kamu idare bütçeleri, merkezi yönetim bütçe kanunu, bütçelerin uygulama esasları, harcama yapılması, gelirlerin toplanması, faaliyet raporları ve kesin hesap, taşınır ve taşınmazlar, kamu hesapları ve mali istatistikler, iç kontrol sistemi, iç denetim, dış denetim
Seçmeli Ders MLY4027 VERGİ YARGISI 3 0 5
Vergi Yargısı alanında bilgi verilerek, uyuşmazlık çözüm yolları hakkında bilgi verilmesidir.
Seçmeli Ders MLY4029 ULUSLARARASI KAMU MALİYESİ 3 0 5
Uluslararası maliye alanına ilişkin kavramlardan transfer fiyatlandırması, uluslararası çifte vergilendirme, çok uluslu şirketler, küresel kamusal mal ve hizmetler ve uluslararası mali kuruluşlar hakkında bilgi vermek.
Seçmeli Ders MLY4031 KAMU TERCİHİ TEORİSİ 3 0 5
Metodolojik bireyselcilik, rasyonalite ve maximand ilkesi ve politik mübadele gibi temel ilkeler incelenecek; kamu ekonomisinin başarısızlığı, rasyonel seçmenlerin bilgisizliği ve ilgisizliği, rant kollama, oy ticareti, politik miyopluk, oy birliği ilkesinin gerçekleştirilememesi, kamusal mal ve hizmetlerin demet şeklinde sunulması ve ortanca seçmen teorisi çerçevesinden ele alınacak ve devletin büyümesinin sosyal maliyeti analiz edilecektir.
Seçmeli Ders MLY4033 ULUSLARARASI İKTİSAT 3 0 5
Klasik dış ticaret teorisi, arz yönünden dış ticaret teorisi, talep yönünden dış ticaret teorisi, dış ticaret teorisinde genel denge analizi, modern dış ticaret teorileri, ekonomik büyüme ve dış ticaret teorisi
Seçmeli Ders MLY4035 VERGİ CEZA VE İCRA HUKUKU 3 0 5
Vergi ceza ve icra hukukuna dair temel kavramların açıklanması.
Seçmeli Ders MLY4037 İCRA VE İFLAS HUKUKU 3 0 5
Seçmeli Ders MLY4039 SERMAYE PİYASASI VE MENKUL DEĞERLER ANALİZİ 3 0 5
Seçmeli Ders MLY4041 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI 3 0 5
Seçmeli Ders MLY4043 MESLEKİ İNGİLİZCE 3 0 5
Seçmeli Ders USD4053 BİLİM TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD4055 İŞLETMEDE GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4057 FİNANSTA GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4059 ROBOTİK KODLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD4061 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4071 TAKI SANATI TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4073 DENEYSEL SANAT 2 0 5
Seçmeli Ders USD4081 SAĞLIK TURİZMİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD4083 ÇOCUKLARDA EV KAZALARINI ÖNLEME VE GÜVENLİK 2 0 5
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders MLY4006 PARAFİSKAL GELİRLER MALİYESİ 3 0 5
Parafiskal gelirlerin tanımı, nitelikleri ve benzer kavramlarla karşılaştırılması
Seçmeli Ders MLY4026 GİRİŞİMCİLİK 3 0 5
Girişimcilikle ilgili temel kavramlar, iş planı kavramı, iş planı ögeleri, pazar araştırma, ihtiyaç analizi, e-ticaret, dış ticaret ve lojistik yönetimi, insan kaynakları yönetimi, sermaye bütçelemesi teknikleri.
Seçmeli Ders MLY4028 MUHASEBE DENETİMİ 3 0 5
Seçmeli Ders MLY4030 İŞLETME VERGİCİLİĞİ 3 0 5
Seçmeli Ders MLY4032 KİT EKONOMİSİ 3 0 5
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin tanımlanması.
Seçmeli Ders MLY4034 İKTİSADİ BÜYÜME VE KALKINMA 3 0 5
Seçmeli Ders MLY4036 İKTİSADİ KRİZLER VE KAMU MALİYESİ 3 0 5
Seçmeli Ders MLY4038 İŞLETMELERDE BÜTÇELEME VE DENETİM 3 0 5
Seçmeli Ders MLY4040 MALİYET MUHASEBESİ 3 0 5
Seçmeli Ders MLY4042 ULUSLARARASI VERGİLENDİRME 3 0 5
Seçmeli Ders MLY4044 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 3 0 5
Seçmeli Ders MLY4046 ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD4052 SİYASET VE KÜLTÜR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4056 OYUN PROGRAMLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD4066 İSLAMIN YAYILIŞ TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4068 KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4072 SERGİ YAPIMCILIĞI 2 0 5
Seçmeli Ders USD4078 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 2 0 5
Seçmeli Ders USD4080 RİSKLİ GRUPLARDA ÜREME SAĞLIĞI 2 0 5