Genel Bilgi

Genel Bilgiler

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Maliye Bölümü 2008 yılında dördüncü bölüm olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuş olup, 2015-2016 yılında eğitim ve öğretime başlanmıştır. Maliye eğitimi devlet ile toplum arasındaki mali olayları incelemeyi, maliye alanında meydana gelen en son gelişmeleri aktarmayı, olay ve gelişmeleri eleştirel ve analitik bir biçimde anlama, yorumlama ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmeyi ve öğrencileri karmaşık ve rekabetçi iş ortamına hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencilere, maliye, vergi, muhasebe, ekonomi, istatistik, matematik ve hukuk gibi derslerin yanında alan dersleri olarak da maliye teorisi, vergi hukuku, vergi sistemi, kamu bütçesi, mahalli idareler maliyesi, mali yargı gibi dersler verilmektedir.

Amaç ve Hedefler

Amaç:

Maliye bölümü öğrencilerini; küreselleşen dünyada ihtiyaç duyacakları mali bilgi ve yeteneklerle donatmak, yurtiçi ve dünya ekonomilerinin işleyiş biçimini öğretecek şekilde eğitim vererek kendi alanlarında rekabet edebilecek nitelikte iş gücü ve bilim insanı olarak yetiştirmeyi,aynı zamanda maliye alanında edindiği bilgi ve birikim ile toplumu da bilgilendirmeyi sosyal bir görev olarak benimseyen bireyler yetiştirmektir.

Hedef:

Globalleşen dünyada maliye alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan küresel gelişmelerin gereklerine uyum sağlamaya meyilli mesleki bilgilerle donatılmış, girişimci, öz güvene sahip, bilimsel bilgiyi yaratıcı biçimde kullanacak bireyler yetiştirmektir.

 

Düzey Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TTYÇ) ve Verilen Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere MALİYECİ LİSANS DERECESİ verilecektir.

MALİYE lisans programı 240 ECTS kredisinden oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.


Kabul Koşulları


Türk öğrenciler, MALİYE bölümüne Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen TYT ve AYT (Temel Yeterlilik Sınavı ve Alan Yeterlilik Sınavı) sınavında başarılı olanların EA puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.

 

Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için lütfen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.

 

Uluslararası İlişkiler Ofisi İletişim

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kampüs, 51240 Niğde, TÜRKİYE

Tel: 0 388 225 21 48

Faks: 0 388 225 23 85

E-posta: erasmus@ohu.edu.tr

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Fakülte Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili


Maliye Bölümü mezun öğrencilerinin, Kamu ve Özel sektörün hizmet, turizm ve sanayi sektöründe tercih edilen elemanlar olarak yetişmelerini sağlayarak, ülke ekonomisine katkı sağlamak ve kaliteli ürün ve hizmet tüketilmesinin sonucunda yaşam kalitesinin yükselmesini sağlamak görevi ile birlikte; serbest muhasebeci ve mali müşavir unvanı ile serbest meslek sahibi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında üst düzey yönetici pozisyonlarına atanabilen bireyler yetiştirme görevi bulunmaktadır.

Maliye lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 6. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:

ISCED Eğitim Alan Kodu: 34 –İşletme ve Yönetim Bilimleri

ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 6, Categorisi (Profili): 64, Alt Categorisi: 645 - Akademik ağırlıklı lisans derecesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 34 –İşletme ve Yönetim Bilimleri

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "6. Düzey" lisans derecesi

 

Eğitim Öğretim Metotları

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Maliye Bölümünün, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Kullanılan Eğitim Öğretim Yöntemlerinden Örnekler • Ders & Sınıf İçi Etkinlikler  
 • Grup Çalışması  
 • Okuma  
 • Ödev  
 • Proje Hazırlama  
 • Seminer  
 • Staj  
 • Teknik Gezi  
 • Web Tabanlı Öğrenme  
 • Uygulama  
 • Yerinde Uygulama 
 • Mesleki Faaliyet  
 • Sosyal Faaliyet  
 • Tez Hazırlama  
 • Alan Çalışması  
 • Rapor Yazma 

 

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

Maliye bilimi bir tarafı iktisata bir tarafı da hukuka dayanan disiplinlerarası bir bilim dalıdır. Başta devlet olmak üzere tüm kamu kurumlarının kamusal ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kamusal mal üretmek amacıyla yaptıkları harcamaları ve bu harcamaları yapabilmek için gerekli gelirleri, ayrıca gelir ve gider arasındaki dengeyi inceleyen bilim dalıdır. Maliye devlet ile toplum arasındaki mali olayları ve ilişkiyi inceler.

Maliye bölümünün temel hedefi, öğrencilerine genel olarak kamu kesimi alanında orta ve üst düzey yönetici olarak sorumluluk üstlenebilmek için gerekli bilimsel ve mesleki donanımı sağlayabilmektir. Söz konusu bu hedefe ulaşabilmek için de, kamu maliyesinin ve vergisel sorunların bütün boyutlarıyla kavranmasını olanaklı kılacak ayrıntılı bir program uygulamaktadır. Maliye bölümü öğrencileri, gerek kamu gerekse özel sektörün birçok alanında görev yapabilecek şekilde eğitim almaktadırlar. Maliye bölümü programı sayesinde bölüm mezunları son derece geniş bir alanda iş bulabilme olanağına sahiptirler. Mezun öğrenciler, müfettişlik, hesap uzmanlığı, gelirler kontrolörlüğü, denetmenlik, mali müşavirlik, gümrük müşavirliği, özel sektör kuruluşları, bankalar gibi birçok farklı alanlarda çalışma olanağı bulabilmektedirler.

 

Yeterlilik Ölçütleri ve Yönetmelikler

MALİYE Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,


 • Ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak  
 • 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir 

 

Akademik ilerleme Olanakları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, MALİYE bölümünde ya da bölümle ilgili alanlarda lisans ve bazı durumlarda doktora programlarına başvurabilir. Lisansüstü Eğitim Ulusal Yönetmeliği’ne göre, öğrenciler yüksek lisans programlarına, lisans programlarındaki başarı seviyeleri ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak kabul edilmektedirler. Bu bağlamda ulusal yönetmelikler ve her üniversitenin senatosu tarafından belirlenen yönetmelikler, adayların genel değerlendirmesinde ALES sonuçlarının ağırlığını belirleyecektir. Kurumların yönetmeliklerine bağlı olarak, başvurulan bölümlerin bazılarına kabul edilmek için yabancı dilde belirli düzeyde yeterlilik de gerekmektedir.

 

Sınav Yönetmelikleri Değerlendirme ve Not Sistemi

MALİYE programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir

Ara Sınav
Final Sınavı
Telafi Sınavı
Kısa Sınav
Ödev Değerlendirme
Rapor Sunma
Bilgisayarla Sunum Yapma
Tez Sunma
Belge Sunma

 

Sınavlar

Öğrencilerin, MALİYE programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.

Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav, dersi yürüten öğretim üyesinin uygun gördüğü durumlarda bir ödev ve kısa sınav (quiz) içerir.

Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.

Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.

Dönem sonu notunun belirlenmesinde final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az % 40 ve en fazla % 60 olur.

Bir ara sınav, ödev, kısa sınav ve /veya final sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.

 

Değerlendirme

Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için dersin öğretim üyesi tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin MALİYE programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:


 • Ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak  
 • 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir  

Öğretim Türü

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Maliye Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.

 


Son Güncelleme Tarihi:28.11.2023