Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
İLETİŞİM FAKÜLTESİ - HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
HAZIRLIK DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Hazırlık Dersi HIR0000 İNGİLİZCE (HAZIRLIK SINIFI) 0 0 0
.
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Ortak Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders HIR1001 GENEL İKTİSAT 2 0 3
Öğrenciler, günlük hayatta üretim ve tüketimin öneminden yola çıkılarak, kaynaklar, arz, talep, üretim, tüketim, fayda, maliyet, piyasa dengesi, enflasyon, deflasyon, milli gelir, gayri safi milli hasıla gibi iktisadın temel kavramları hakkında bilgilendirilir.
Zorunlu Ders HIR1003 İLETİŞİME GİRİŞ 3 0 5
Kaynak, ileti, kanal, araç, alıcı, geri bildirim, gürültü gibi temel iletişim sürecinin kavramlarına, iletişim bilimine yönelik yaklaşımlara ve iletişim teorilerine değinilerek, kişiler arası iletişime giriş yapılmaktadır.
Zorunlu Ders HIR1005 DAVRANIŞ BİLİMLERİ 3 0 4
İnsan davranışlarının nedenleri ve ortaya çıkış süreçleri hakkında temel bakış açısı kazandıracak bireysel davranış modelleri, kişilik teorileri, öğrenme, motivasyon, grup kavramı, grup içi ve gruplar arası davranış konuları üzerinde durulmaktadır.
Zorunlu Ders HIR1007 GÜZEL SANATLAR 2 1 6
Bu derste öğrenciye, öğrenim gördükleri alanla ilgili olarak fikirsel ve sanatsal bir bakış açısı zemini oluşturmak için sanatın temel kavramları, tarihsel gelişimi, kuramları, akım ve idealleri tanıtılarak, yaratıcı bakış açılarını geliştirmelerine katkı sağlanır.
Zorunlu Ders HIR1009 TEMEL HUKUK 2 0 2
Hukuk, hukuki yaptırımlar, hukukun kaynakları, hukukun kolları, haklar, hakların edinilmesi ve kaybedilmesi, hakların kullanılmasını düzenleyen kurallar, gerçek ve tüzel kişilik, hukuksal ilişkiler, hukuksal işlemler, hukuksal olaylar, sosyal kurallar ve hukuk kuralları gibi konularda genel bilgiler verilerek öğrenciler hukuksal alanda bilinçlendirilir.
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders HIR1002 HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ 2 1 5
Halkla ilişkilerin tanımı, içeriği, tarihsel gelişimi, halkla ilişkiler kuramları, halkla ilişkilerin temel faaliyet alanları, halkla ilişkilerin diğer alanlarla ilişkisi, proaktif ve reaktif halkla ilişkiler, halkla ilişkiler araç ve yöntemleri gibi konular üzerinde durulmaktadır.
Zorunlu Ders HIR1004 REKLAMCILIĞA GİRİŞ 2 1 5
Reklam kavramı, tanımı ve içeriği, tarihsel gelişim süreci, reklamın işlevleri, reklamcılık çeşitleri, reklamcılıkta sosyal ve ekonomik görünüş, reklam ve medya, reklam sürecinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konularına değinilmektedir.
Zorunlu Ders HIR1006 SOSYOLOJİ 2 0 2
Derste, sosyolojik düşünceyi oluşturan unsurlar, sosyolojinin temel ilkeleri, grup, sosyal statü, sosyal rol, sosyal yapı gibi sosyoloji kavramları, sosyoloji teorileri, temel sosyal kurumlar ve sosyal ilişkiler konuları üzerinde durulmaktadır.
Zorunlu Ders HIR1008 İŞLETME 3 0 5
İşletmenin temel kavramları, amaçları ve çevre ilişkileri, işletmelerin sınıflandırılması, işletmelerin kuruluş çalışmaları, büyüklüğü ve büyüme şekilleri, kapasite, maliyet, kar kavramları verimlilik ve işletme fonkisyonları İş fikri geliştirme süreci Yatırım Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek İşletme çevre ilişkileri Talep tahminleme İşletmenin kuruluş yeri Hukuksal yapılara göre işletmeler Kapasite Maliyet Gelir ve gider kavramı İşyeri düzeni ve üretim planlaması İşletme kurulum işlemleri İşyeri açılışı
Zorunlu Ders HIR1010 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ 2 0 4
Eflatun ve Aristo dönemindeki "polis" tecrübesi ile başlayıp, egemen devlet anlayışı (Machiavelli, Hobbes vs.), anayasal hükümet (Locke), demokrasi kavramı ( Rousseau, Tocqueville) siyasi düşünce tarihinin önemli isim ve kavramları üzerinden dönem içerisinde tartışmalar yürütülecektir.
Zorunlu Ders HIR1012 YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM 1 1 2
Yapılan işte dilin neden ve nasıl başarıyla kullanılacağına dair bilgi ve kurallar, yazılı ve sözlü anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders HIR2001 KİŞİLER ARASI İLETİŞİM 2 1 5
Kişiler arası iletişimin tanımı, amaçları, öğeleri, kişilerarası iletişim yaklaşımları, kişilerarası iletişim modelleri, kişilerarası iletişim engelleri, kişilerarası iletişimi etkili kılmanın yolları ele alınacak konular olarak sıralanmaktadır.
Zorunlu Ders HIR2003 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 1 4
Bilimsel araştırmalarda kullanılan kavramlar, bilimsel araştırma çeşitleri, bilimsel araştırma aşamaları, araştırmada kullanılan teknikler gibi konularda verilecek bilgilerle öğrenciler, veri toplama ve yorumlama becerisi kazandırmak üzere bilimsel araştırma örnekleri incelenecektir.
Zorunlu Ders HIR2005 GRAFİK TASARIM I 1 2 6
Öğrencilere grafik tasarım kavramı ve tarihsel gelişimi, grafik sanatının akımları, grafik tasarımın temel prensipleri ve ilkeleri, illüstrasyon, logo, logotype, layout, işaret, amblem ve diğer tipografik tasarım uygulamalarının öğretilmesi, PhotoShop, FreeHand, Illustrator, InDesign gibi grafik tasarımda kullanılan yaygın programlar öğretilecektir.
Zorunlu Ders HIR2007 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK 1 2 6
Stüdyo donanımının, makine ve ekipmanların tanıtımı, ışık (yönleri, türleri) ve kompozisyon, dijital görüntü işleme, proje briefleri, çekim teknikleri konularına değinilerek prodüksiyon aşamasına kadar reklam çalışmalarına odaklı fotoğrafçılıkla ilgili çalışmalar yapılmaktadır.
Zorunlu Ders HIR2009 İLETİŞİM KURAMLARI 3 0 4
Kitle, kitleler psikolojisi, kitle iletişimi, kitle toplumu, kitle kültürü, kitle iletişiminde ana akım kuramlar (Laswell Modeli, Frankfurt Okulu – Chicago Okulu ve Kültürel Okullar), kültür araştırmaları, izleyici araştırmaları, kitle iletişim araçlarının etkileri üzerinde durularak, öğrencilere medyayı (geleneksel ve yeni medya) analiz etmek konusunda gerekli kuramsal bakış açısı kazandırılacaktır.
Zorunlu Ders HIR2011 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 3 0 5
Tüketici davranışının tanımı, kurumlar açısından önemi, tüketici davranışının özellikleri, tüketici davranışını etkileyen faktörler, tüketici satın alma karar süreci, satın alma sonrası tüketici davranışları konuları üzerinde durulmaktadır.
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders HIR2002 KURUMSAL İLETİŞİM 2 1 4
Kurumsal iletişim, kurumsal iletişim sınıflandırması, kurumların iletişim biçimleri, işlevleri, öğeleri, kurum iletişimi konusunda dikkat edilmesi gerekenler, kurumsal iletişimde hedef kitleler, kurumsal iletişim uygulamaları, kurumsal kimlik, kurumsal kimlik ve imaj arasındaki ilişki, kurum içi iletişim, sponsorluk, lobicilik, sorun yönetimi, sosyal sorumluluk, etkinlik yönetimi konuları bu dersin içeriğini oluşturur.
Zorunlu Ders HIR2004 İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI 2 1 6
İletişim alanına özgü araştırma yöntem ve teknikleri, içerik analizi, söylem analizi
Zorunlu Ders HIR2006 REKLAM METİN YAZARLIĞI 1 2 6
Derste, reklam metinlerinin yapısal özellikleri, kuralları, biçim ve anlam ilişkisi, reklam mecraları ve özellikleri, farklı mecralar için yaratılması gereken içerik ve biçimsel özellik kuralları, örnek uygulamaların analizi ve uygulama çalışmaları sunulmaktadır.
Zorunlu Ders HIR2008 GRAFİK TASARIM II 1 2 6
Grafik Tasarım 1 dersinde kazandırılan grafik tasarım becerisinin geliştirilmesine yönelik grafik tasarımın temel kavramlarıyla ilgili stüdyo projeleri, logotype, amblem ve diğer tipografik tasarım uygulamaları yapılmaktadır.
Zorunlu Ders HIR2010 PAZARLAMA İLETİŞİMİ 3 0 4
Pazarlama iletişimi kavramı, amaçları, stratejileri, özellikleri, pazarlama iletişimi kavramının bileşenleri, pazarlama iletişimi süreci, tutundurma karması yönetimi konuları
Zorunlu Ders HIR2012 MESLEKİ YABANCI DİL 3 0 4
Mesleki terimlerin öğrenilmesi, öğrencilerin mesleği ile ilgili konularda yabancı bir dilde dinlediğini ve okuduğunu anlama, alanıyla ilgili konularda yazabilme becerisi kazanmasına yönelik yabancı makaleler okutulacak ve çevirileri yaptırılacaktır.
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders HIR3001 MEDYA OKURYAZARLIĞI 2 1 5
Medya okuryazarlığının açıklanması, dünyada ve Türkiye’de medya okuryazarlığı süreci, kitle iletişim araçlarının hedef kitleye mesaj verme biçimleri, televizyon program türleri, televizyonun etkileme gücü, aile, çocuk ve televizyon, televizyon izleme alışkanlıkları, televizyonun olumsuz etkileri, TV program analizleri, uyarıcı simgeler; radyonun işlevleri, radyo program türleri ve analizleri, periyotlar, işlevleri, gazete ve dergi, temel kavramlar, gazetede haber ve fotoğrafın önemi, gazete hazırlama uygulaması, dergi türleri, medyada etik ve mevzuat bu dersin konusunu içermektedir.
Zorunlu Ders HIR3003 REKLAM UYGULAMALARI 2 1 5
Zorunlu Ders HIR3005 İLETİŞİM HUKUKU VE ETİĞİ 3 0 5
Bu derste kitle iletişim araçlarının toplumsal işlevleri, kitle iletişim hukuku tanımı, iletişim özgürlüğü, siyasal rejimlerde haberleşme özgürlüğü, uluslar arası belgelerde, anayasamızda haberleşme özgürlüğü, haberleşme özgürlüğünün temel öğeleri, özgürlüğünü düzenleyen ve sınırlayan kanunlar ve hükümleri, basın rejimi, sansür, radyo ve televizyon rejimi, radyo ve televizyon programlarına ilişkin sınırlamalar, cevap ve düzeltme hakkı, Radyo ve Televizyonların Kuruluşu ve Yayınları Hakkında Kanun, TRT Kanunu, Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi anlatılır. Toplumsal sorumluluk kavramı, toplumsal sorumluluk düzeyleri, etik kavramı, etik yaklaşımlar, etik çeşitleri, iletişim faaliyetleri ve medya etiği konularına odaklanılır.
Staj Dersi HIR3007 STAJ 0 0 5
Öğrencilerin gördükleri dersleri yerinde uygulamak amacıyla reklam ve halkla ilişkiler ajanslarında, özel ya da kamu kurumlarında yaptıkları staj uygulaması, staj defteri ve staj raporları ve iş yeri raporlarının değerlendirilmesini içermektedir.
Seçmeli Ders HIR3021 POPÜLER KÜLTÜR 3 0 5
Aydınlanma düşüncesi, modernlik, modernleşme, kültür çalışmaları ve popüler kültürün temel kavramları, kitle toplumu ve kitle kültürü, popüler kültürle ilişkili kavramlar iktidar, ideoloji (Althusser, Gramsci, Frankfurt Okulu, Stuart Hall), trendler, gündelik yaşam ve popüler kültür konularına değinilmektedir.
Seçmeli Ders HIR3023 ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ 3 0 5
Örgüt psikolojisinin tarihsel gelişimi, örgüt yapısı içerisinde çalışan psikolojisinin durumu, çalışanlara yönelik yaklaşımlar, kuruma düşen sorumluluklar, personel seçme ve yerleştirme süreçleri ve yöntemleri, kurum içi eğitimler, kuruma karşı bağlılığın oluşturulması ve artırılması için alınacak tedbirler, motivasyon yolları, liderlik biçimleri, kurumsal ortamlarda grup içi ve gruplar arası süreçler, iş doyumu, iş yerine zarar veren çalışan davranışları, olumlu çalışan tutumları, iş-aile dengesinin kurulması, iş yerinde stres ve çatışmalarla başa çıkma yolları ele alınmaktadır.
Seçmeli Ders HIR3025 KRİZ İLETİŞİMİ 2 1 5
Risk toplumu, kriz, kriz iletişimi, kriz yönetimi, kriz öncesi, sırası ve sonrasında uygulanacak strateji ve taktikler, sorun yönetimi konuları ele alınmaktadır.
Seçmeli Ders HIR3027 SOSYAL MEDYA 2 1 5
Sanal ortam ve internet, sosyal medya, sosyal medya araçları, sosyal medyada iletişimi etkileyen unsurlar, sosyal medyada iletişimin güçlendirilmesi konuları üzerinde durulmaktadır.
Seçmeli Ders HIR3029 TURİZM VE TANITIM 1 1 5
Ulusal ve uluslararası reklamcılıkta reklam yaratım sürecinin işlemesi, reklam çekme sanatı, storyboard yapımı, ortam sesi, hikaye yazımı, çekim öncesi ve sonrası aşamaları, temel montaj teknikleri gibi konular ele alınmaktadır.
Seçmeli Ders HIR3031 İMAGOLOJİ VE BEDEN DİLİ 1 2 5
İmaj konusundan giriş yapılarak, imaj türlerine değinilmekte, beden dilinin unsurları olan duruş, jestler, mimikler, mekan kullanımı, nesnelere dokunma, mesafe kullanımı, renklerin dili ve giyim psikoloji ile bunların yarattığı sızıntılar hakkında genel bilgiler verilmektedir. Ayrıca jest ve mimiklerin, duruşun doğurabileceği anlamlar anlatılarak, uluslar arası beden dili hareketlerinin ortak ve ayrılan yönlerini değerlendirme, beden dilini kontrol ederek kişinin kendi dünyasını yansıtma ve ideal imajını oluşturma yolları öğretilmektedir.
Seçmeli Ders HIR3033 PROTOKOL YÖNETİMİ 2 1 5
Protokol kavramı, protokolün tarihçesi, protokol ile ilgili kavramlar, temel protokol kuralları, toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar, iş yaşamını düzenleyen kurallar, protokol ile ilişkili mevzuat, kurumsal ve mesleki protokol, protokol listesi hazırlama, toplantılarda ve davetlerde protokol, yazılı iletişimde protokol konularına değinilmektedir.
Seçmeli Ders HIR3035 YAZIŞMA TEKNİKLERİ 1 2 5
İletişimde yazının önemi, yazılı kültür, yazılı iletişim, bireyler arası ve kurumlar arası iletişimde yazılı iletişimin önemi, yazışma türleri (iş, genel, özel), yazışma kuralları, yazı türleri, iyi bir yazıda bulunması gereken özellikler üzerine bilgiler aktarılmaktadır.
Seçmeli Ders HIR3037 KAMUDA HALKLA İLİŞKİLER 2 1 5
Kamu kuruluşunun özellikleri, devletin bürokratik yapısı içinde iletişim biçimleri, kamu kurumlarında hedeflerin özellikleri, iletişim hedefleri, kurumsal hedeflerin neler olduğu kamu kurumlarının farklı yapısal işleyişleri bazında ele alınmaktadır.
Seçmeli Ders HIR3039 FELSEFE 3 0 5
Felsefenin temel kavramları, varlık felsefesi, bilgi felsefesi, sanat felsefesi, siyaset felsefesi, hukuk felsefesi, dil felsefesi ve etik, felsefedeki dünya görüşleri, ideoloji ve çeşitli “izm”ler, felsefi çözümleme teknikleri konuları işlenmektedir.
Seçmeli Ders HIR3041 SPONSORLUK 1 2 5
Sponsorluk kültürünün yerleşmesi; temel sponsorluk kavramları ve modern sponsorluk yaklaşımları; sponsorluk yönetimi, sponsorluğun fiyatlandırılması, sponsorluğun duyurumu, sponsorluk etkinliğinin ölçümü ve sponsorluk anlaşması; sponsorluğun televizyon ve sinemada kullanış biçimleri, farklılıklar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Seçmeli Ders HIR3043 ETKİLİ İLETİŞİM VE SUNUM TEKNİKLERİ 2 1 5
Seçmeli Ders HIR3045 REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI 1 2 5
Seçmeli Ders HIR3047 TEMEL PAZARLAMA STRATEJİLERİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3051 GÜNCEL BİYOTEKNOLOJİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3053 SANAT TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3055 MESLEKİ İNGİLİZCE 3 0 5
Seçmeli Ders USD3057 ULUSLARARASI LOJİSTİK 3 0 5
Seçmeli Ders USD3059 HERKES İÇİN WEB TASARIMI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3061 PROJE SÜREÇLERİ VE YÖNETİMİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD3067 ETKİLİ İLETİŞİM VE SUNUM TEKNİKLERİ 2 1 5
Seçmeli Ders USD3081 GENÇLERE YÖNELİK ÜREME SAĞLIĞI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3083 KENDİNİ TANIMA VE FARKINDALIK 2 0 5
Seçmeli Ders USD3085 SAĞLIKLI YAŞAM VE HASTALIKLARDAN KORUNMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD3087 BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMA VE RAPORLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD3089 ÇALGI BİLİMİ 2 0 5
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders HIR3002 KAMPANYA YÖNETİMİ 1 2 5
Zorunlu Ders HIR3004 MEDYA PLANLAMA 2 1 5
Ders, medya planlamasının işlevi, medya planlama endüstrisinin, kitle iletişim araçlarının gelişimi, kitle iletişim araçlarının kuvvetli ve zayıf olduğu yönler, durum analizi, rekabet analizi, medya hedefleri, medya stratejileri, hedef kitle tespiti, rating, tiraj gibi medya planlamayla ilgili temel terimler konularından oluşmaktadır.
Zorunlu Ders HIR3006 RADYO VE TELEVİZYONDA REKLAM TEKNİKLERİ 2 2 5
Seçmeli olan bu derste öğrencilere, radyo ve televizyon reklâmcılığı arasındaki temel farklar, yaratıcı strateji süreçleri, yapım tarzı, yapım formatı, yapım teknikleri, planlama, uygulama evreleri anlatılarak, özgün bir reklam fikri oluşturma, senaryo ve storyboard hazırlama becerileri kazandırılmaktadır.
Staj Dersi HIR3008 STAJ 0 0 5
Öğrencilerin gördükleri dersleri yerinde uygulamak amacıyla reklam ve halkla ilişkiler ajanslarında, özel ya da kamu kurumlarında yaptıkları staj uygulaması, staj defteri ve staj raporları ve işyeri raporlarının değerlendirilmesini içermektedir.
Seçmeli Ders HIR3018 AJANS YÖNETİMİ 2 1 5
Halkla İlişkiler Ajansları, Halkla İlişkiler Ajanslarında Organizasyonel Yapı ve İşleyiş, Halkla İlişkiler Ajansında Yaratıcı Süreç, Halkla İlişkiler Ajanslarında Hedef Kitleler, Reklam ajansları, Reklam Ajanslarında Organizasyonel Yapı ve İşleyiş, Reklam Ajanslarında Yaratıcı Süreç, Reklam Ajanslarında Hedef Kitleler...
Seçmeli Ders HIR3020 PROJE HAZIRLAMA 1 2 5
Bu derste öğrencilere, Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansları Hibe Programlarına proje hazırlama konusunda temel bilgiler aktarılmaktadır.
Seçmeli Ders HIR3022 GİRİŞİMCİLİK 4 0 5
Derste, girişimcilik kavramı, girişimciliğin önemi ve gelişimi, girişimcilik süreci, bireysel girişimcilerin özellikleri, girişimcilikte iş fikirleri, iş planı hazırlama, yeni işletme kurma ve mevcut bir işletmeyi satın alma süreci, başarılı girişimcilik öyküleri anlatılmakta ve örnek uygulamaların analizi yapılmaktadır.
Seçmeli Ders HIR3024 SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER 2 1 5
Seçmeli Ders HIR3026 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM 3 0 5
Bu ders, kültürlerin nasıl farklılaştıkları ve farklı kültürlere mensup insanların arasında etkileşim ve anlam aktarımları; yabancının algılanması, açıklanması ve iletişimde kültürel farklılıkların gözetilmesi üzerinedir. Kültürlenme, kültüre girme, alt kültür, etnisitenin tanımları yapılmaktadır. Kültürlerarası iletişim kuramlarına girişten sonra, iletişim sistemleri teorisi, zaman, mekan, kültürel içerik, oryantasyon teorisi, insan-doğa ilişkileri, zaman yönelimi, aktivite yönelimleri, kültürel boyut teorisi, bireycilik, kolektivizm, güç aralığı, dişillik, belirsizlikten sakınma, kültürlerarası sözsüz iletişim anlamları, popüler kültür tartışılmaktadır.
Seçmeli Ders HIR3028 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR 3 0 5
Seçmeli Ders HIR3030 İKNA KURAMLARI 3 0 5
İkna kavramının tanımıyla başlanan ders, ikna sürecinin aşamaları, ikna sürecinde iletişim modelleri, ikna yolları, kişisel kabul süreci, etki, eylem ve davranış kavramları arası ilişki, değer-beklenti kuramları vb. konular ile sürdürülmektedir.
Seçmeli Ders HIR3032 LOBİCİLİK 2 1 5
Seçmeli Ders HIR3034 SOSYAL SORUMLULUK 3 0 5
Sosyal sorumluluk kavramı tarihsel gelişimiyle ele alınarak, günümüzde kurumların sosyal sorumluluk kavramına nasıl baktıkları, ulusal ve uluslararası boyutta sosyal sorumluluk çalışmalarının nasıl bir değişim ve gelişim geçirdiği ele alınmaktadır. Ayrıca kurumsal sosyal sorumluluğun aşamaları ve projelendirme süreci bu süreçte halkla ilişkiler sorumlusuna düşecek görevler en ince ayrıntısına kadar tartışılmakta ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştiren kurum temsilcileri derse davet edilmektedir.
Seçmeli Ders HIR3036 RETORİK 1 2 5
Retorik kelimesinin doğuşu, anlamı, ünlü hatipler anlatıldıktan sonra güzel ve etkili konuşmanın yöntemleri işlenecek, ikna sanatı kapsamında öğrencilerin kendi hazırladıkları hitabetleri sınıf önünde seslendirmeleri sağlanacaktır.
Seçmeli Ders HIR3038 ETKİNLİK YÖNETİMİ 1 2 5
Öğrenciler sanat, kültür ve sosyal alanlarda etkinliklere katılıma yönlendirilip, düzenleme ve yönetme konusunda uygulama örnekleri üzerinden bilgilenmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca üniversitenin düzenlediği herhangi bir etkinlikte aktif rol almaları temin edilerek uygulamalı değerlendirme yapılmaktadır.
Seçmeli Ders HIR3040 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3050 FİZİKTEKİ SON GELİŞMELER 3 0 5
Seçmeli Ders USD3052 MEDENİYET TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3054 KARAR VERME TEKNİKLERİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3056 MALİYEDE GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD3060 DOĞA KAYNAKLI AFETLER 2 0 5
Seçmeli Ders USD3062 YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3066 SİYER VE KAYNAKLARI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3068 KUR'AN'IN ANA KONULARI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3070 GİYİM TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD3080 GÜNCEL VE POPÜLER MÜZİKLER 2 0 5
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders HIR4000 BİTİRME PROJESİ 0 2 5
Öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemlerine uygun, özgün bir tez hazırlamaları sağlanmaktadır.
Zorunlu Ders HIR4003 KAMUOYU ARAŞTIRMALARI 2 1 5
Kamu, kamuoyu kavramları, kamuoyu araştırmalarının tarihsel gelişimi, kamuoyu oluşturmada medyanın etkisi, izler kitle araştırmaları, kamuoyu araştırmasında yararlanılan yöntemler, anket yapımında dikkat edilmesi gereken hususlar, örneklem kavramı ve yöntemler, kamuoyu araştırmaları aracılığıyla toplanan verilerin analizi, standart sapma, standart hata, kamuoyu araştırmaları aracılığıyla toplanan verilerin analizi
Seçmeli Ders HIR4021 FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKU 2 0 5
Fikir ve sanat eserleri hukukunda eser kavramı, eser sahipliği, eser sahibine tanının mali ve manevi haklar ile buna hakların sözleşmeye konu olması ve ihlali halinde koruma yolları açıklanarak patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka ve coğrafi işaret gibi kavramlar öğretilmektedir. Türk Hukuku’nda bunlara sağlanan koruma sistemi, sınırlar ve ihlaller halinde doğacak yaptırımlar çerçevesinde dünya hukukuna kıyasla tespitler yapılmaktadır.
Seçmeli Ders HIR4023 MİTOLOJİ 2 0 5
Mitoloji kavramının tanıtılması ile başlayan bu derste dünya kültürleri mitolojilerinin birbirleriyle olan bağlantıları ve bunun Klasik Yunan mitolojisine etkileri üzerinde durulmaktadır. Sanat üretiminde erken dönemlerden itibaren dinsel imgenin kullanımının, insanlık kadar eski bir uygulama olması gerçeğinden yola çıkılarak, sanat eserlerinde tanımlanması zorunlu olan ve sanat eserinin içeriğini doğrudan etkileyen dinsel ve/veya mitolojik konulu imgelerin tanımlanması, görsel sanatlarla ilgili zemin oluşturmaktadır. Bu nedenle mitoloji dersi kapsamında sanat eserlerinde kullanılan mitolojik ve dinsel kimliklerin ve olayların hikayeleri ve sembollerin tanıtılması amaçlanmaktadır.
Seçmeli Ders HIR4025 GÖSTERGEBİLİM 2 0 5
Görsel sanatlarla ilgili her alanda olduğu gibi iletişim alanında da son derece önemli bir yeri olan bu derste; Saussure’ın başlattığı kuramlardan hareketle gösterge, gösteren, gösterilen, ikon, belirti, simge, sembol, metin, düzanlam, yananlam kavramları açıklanacak, gösteren-gösterilen ilişkisi üzerinden anlam ilişkisi irdelenerek, göstergebilimsel çözümlemeler yapılmaktadır.
Seçmeli Ders HIR4027 KÜRESELLEŞME VE POSTMODERNİTE 2 0 5
Bu derste öğrencilere modernizm ile farkı üzerinden yola çıkılarak postmodernite kavramının temeli açıklandıktan sonra postmodernizmle gelen küresel değişimlerin toplumu nasıl etkilediği anlatılmaktadır. Ders kapsamında şu temel başlıklar ele alınmaktadır: Kapitalizmin bir aşaması olarak postmodernizm, büyük ölçekli evrensel veya global kavramlara karşı yerel olaylar, küresel eşitsizlikler, feminizm, etnisite, sınıf, çok uluslu şirketlerin ekonomik ve sosyal rolleri, modaya bağlı tüketim ve günlük hayat, küreselleşmede medya ve iletişim ürünlerinin gücü, yerel ve uluslar arası sivil toplum örgütleri.
Seçmeli Ders HIR4029 MARKA YÖNETİMİ 2 0 5
Marka ve markalaşma kavramları açıklandıktan sonra, markalaşmanın önemi ve tüketici davranışları açısından markanın konumu, markaların yol haritalarının hazırlanması, markaların bugünkü durumunun derinlemesine incelenmesi ve markaların nasıl yönetilmeleri gerektiği konularında bilgilendirme yapılmaktadır.
Seçmeli Ders HIR4031 WEB TASARIMI 1 2 5
Bu ders kapsamında internet, temel web ve tasarım kavramları, tarayıcılar, domain adları, hosting, ftp, güncelleme, web standartları, ön tasarım aşaması, hedef kitlenin belirlenmesi, web sayfalarının tasarım planlaması, akış şemaları oluşturma, arayüz tasarımı, kullanılacak tekniklerin belirlenmesi, eskiz hazırlama gibi genel kavramlar ve terminolojiler hakkında bilgi verilmesinin ardından, temel etiketler, biçimlendirme, çizelgeler, listeler, formlar, resimler işlenmektedir. Çoklu ortam içeriği ile grafik tasarım, flash mantığı, banner, animasyon grafikleri, adobe image ready gibi yetiler kazandırılmaktadır.
Seçmeli Ders HIR4033 HABER SUNUM TEKNİKLERİ 1 1 5
Bu derste haberin öğeleri ve bileşenleri, haber değerlendirme ölçütleri, haber metninin özellikleri, radyo haberi ile televizyon haberi arasındaki farklar ve televizyon haberinin unsurları işlendikten sonra öğrencilerin radyo ve televizyonda haber ve diğer program sunum tekniklerini öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Haber sunumunda spiker nedir, program sunucusu ile haber spikerinin farkları nelerdir, iyi bir spikerin özellikleri neler olmalıdır, KJ operatörlüğü ve haber sunumundaki yeri nedir, stüdyo ortamı, canlı ve bant çekimi sunumları ile haber çözümleme ve etkili sunum teknikleri gibi konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Seçmeli Ders HIR4035 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1 1 5
İnsan kaynakları yönetimi, insan kaynakları yönetimiyle ilgili temel kavramlar, insan kaynakları yönetiminin gelişimi, fonksiyonları, insan kaynaklarının planlanması, seçimi, insan kaynağını eğitme ve geliştirme stratejileri, performans değerlendirme, çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi, örnek uygulamaların analizi gibi konular sunulmaktadır.
Seçmeli Ders HIR4039 SİNEMADA REKLAM 1 1 5
Sinema salonları insanların yalnızca belirli bir filmi kendi iradeleriyle seçip izlemek için gittikleri bir yer olduğundan, film öncesi oynatılan reklamların etki düzeyleri fark teşkil etmektedir. Bu ders kapsamında sinema salonlarında film öncesi oynatılan reklamların özellikleri, hedef kitleleri, stratejileri tartışılarak, ayrıca eşik altı mesaj iletimi çerçevesinde ürün yerleştirme konusu örnekler üzerinden ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.
Seçmeli Ders HIR4041 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2 0 5
İş ve sosyal güvenlik hukuku, nitelikleri, doğuşu dünyada ve Türkiye de iş ve sosyal güvenlik hukukunun gelişimi, iş ve sosyal güvenlik hukukuna yön veren temel ilkeler, düşünceler ve yasal düzenlemeler, iş ve sosyal güvenlik hukukunda temel kavramlar, haklar, Türkiye’deki zorunlu sosyal güvenlik kurumları ve kapsamları özetle dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Seçmeli Ders HIR4043 TOPLUMSAL HAREKETLER VE MEDYA 2 0 5
Kamusal alan kavramının tarihi gelişimi ve değişimi, temsili kamuoyunun dönüşümü, 1970’lerden günümüze yeni toplumsal hareketler ve alternatif kamular, 1980’ler ve kamusal alan, sivil toplum tartışmaları, karşıt kamular ve kamusallıklar, kamusal alanın demokratikleşmesi, günümüzün kamusal alanları ve sivil toplum tanımlamaları, toplumsal hareket kavramı ve toplumsal hareketler kuramları, toplumsal hareketler ve siyaset, toplumsal hareketler ve demokrasi, sivil itaatsizlik hareketleri, sivil itaatsizlik hareketlerinin Türkiye medyasındaki yansımaları, bilişim çağında yeni toplumsal hareketler ve bunların internetle ilişkisi gibi konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Seçmeli Ders HIR4045 DİJİTAL BİLGİ KAYNAKLARI 3 0 5
Dijital kaynaklara yönelik olarak araştırma yöntem ve teknikleri, dijital araçlar, büyük veri, veri madenciliği, teknolojik yenilikler
Seçmeli Ders USD4053 BİLİM TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD4055 İŞLETMEDE GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4057 FİNANSTA GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4059 ROBOTİK KODLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD4061 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4063 KİŞİLERARASI İLETİŞİM 2 1 5
Seçmeli Ders USD4071 TAKI SANATI TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4073 DENEYSEL SANAT 2 0 5
Seçmeli Ders USD4081 SAĞLIK TURİZMİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD4083 ÇOCUKLARDA EV KAZALARINI ÖNLEME VE GÜVENLİK 2 0 5
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders HIR4002 DİKSİYON 1 2 5
Seçmeli Ders HIR4016 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 2 1 5
Seçmeli Ders HIR4018 REKLAM FİLMİ 1 2 5
Seçmeli Ders HIR4020 ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER 2 1 5
Uluslararası ilişkiler disipliniyle bir devletin dış ülkelerle iletişim içine geçmesinin etkili yollarının yanı sıra, küreselleşme ile birlikte gelişen çok uluslu şirketlerde çok kültürlü bir hedef kitleyle halkla ilişkiler uygulamaları gerçekleştirmenin yolları öğretilmekte ve tartışılmaktadır.
Seçmeli Ders HIR4022 İMAJ YÖNETİMİ 3 0 5
Seçmeli Ders HIR4024 GRAFİK VE ANİMASYON 1 3 5
Hareketli görüntü tasarımı için Flash programı ile animasyon uygulamaları yaptırılmaktadır.
Seçmeli Ders HIR4026 BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ 2 1 5
Pazarlama iletişimi, bütünleşik pazarlama iletişimi, dünyada bütünleşik pazarlama iletişimi uygulamaları, kişisel satış, reklam, halkla ilişkiler, promosyon, sponsorluk, sosyal sorumluluk, CRM ve Türkiye’de bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetleri gibi başlıklar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Seçmeli Ders HIR4028 REKLAM SENARYOSU 1 2 5
Türkiye ekonomisinin temel gelişimi, Türkiye ekonomi politikası, sektörel gelişme ve yapı, dünya ekonomisi içinde Türkiye’nin yerinin belirlenmesi, dış ticaret ve sermaye hareketlerindeki gelişmeler, finansal serbestleştirme sürecinde Türkiye ekonomisi, finansal serbestleştirmenin sonuçları ile dünyadaki ve Türkiye’deki güncel ekonomik konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Seçmeli Ders HIR4030 SİYASAL İLETİŞİM 3 0 5
Siyasal iletişim kavramı, siyasal iletişim süreci, siyasal iletişimin diğer disiplinlerle ilişkisi, siyasal iletişim tür ve yöntemleri, siyasal kampanyalar.
Seçmeli Ders HIR4032 SOSYAL POLİTİKA 3 0 5
politikanın toplum tarafından benimsenip benimsenmediği, ülke ve sektör bazında çalışma şartları ve benzeri konular ele alınmaktadır.
Seçmeli Ders HIR4034 YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 3 0 5
İletişim ve teknoloji ilişkisi, yeni medya ve özellikleri, alternatif medya ve iletişim teknolojileri, internet ve iletişime getirdiği ivme, kablosuz iletişim teknolojileri; bluetooth, GPRS, LAN, WLAN, WAP vb, televizyon yayıncılık teknolojileri, uydu teknolojisi, video konferans sistemi, uzaktan eğitim, sayısal yayıncılık, sayısal yayıncılık ve ürünleri (CD, VCD, DAT, MD, DVD, Blue-ray, eğitimde bilişim teknolojileri, hologram (üç boyutlu görüntü tekniği), iletişim ve nano teknoloji, iletişim ve geleceğin teknolojileri, teknolojik gelişmelerin iletişim mesajlarına yansıma biçimleri ve bunun toplumsal yapıya etkileri gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Seçmeli Ders HIR4036 ÇEVRE VE POLİTİKALARI 2 1 5
Bu dersin amacı günümüzde uluslararası ilişkilere damgasını meseleleri tarihsel bağlamda ve analitik olarak ele almaktır. Kültürel, çevresel siyasal, sosyal, etnik ve ekonomik meseleler sürekli değişim içinde olan bir uluslararası sistem kapsamında irdelenmektedir. Uluslararası ilişkilerde karşılaştığımız yeni gerçekliğin nedenleri ve hayatımıza olan etkileri sorgulanmaktadır.
Seçmeli Ders HIR4038 TÜRKİYE EKONOMİSİ 3 0 5
Türkiye ekonomisinin tanımı ve kapsamı, 1923-1960 dönemi Türk ekonomisi, ekonomik gelişme ve üretim yapısı, tasarruflar, iç ticaret hadleri ve vergileme, istihdamda gelişmeler, dış ticarette gelişmeler, üretim, verimlilik, sektörler arası bağlantılar, finansman, dış ticaret, 1995’ten sonraki gelişmeler, temel ekonomik sorunlar ve çözüm yolları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Seçmeli Ders HIR4040 GÜNDELİK HAYAT VE MEDYA 2 0 5
Seçmeli Ders HIR4042 ÇOCUK VE MEDYA 3 0 5
Bu ders; çocuk hakları, medya okuryazarlığı, medya şiddeti, eğitim, çevrimiçi mahremiyet, yeni teknoloji ve çocuğun programlamaya tepkisine yönelik çalışmaları içerir.
Seçmeli Ders USD4052 SİYASET VE KÜLTÜR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4056 OYUN PROGRAMLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD4066 İSLAMIN YAYILIŞ TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4068 KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4072 SERGİ YAPIMCILIĞI 2 0 5
Seçmeli Ders USD4078 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 2 0 5
Seçmeli Ders USD4080 RİSKLİ GRUPLARDA ÜREME SAĞLIĞI 2 0 5