Program Çıktıları

 PROGRAM ÇIKTILARI 

PÇ1

Temel fen bilimleri ve tarım bilimleri alanlarında bilgi sahibi olur ve bunu uzmanlık alanında kullanma becerisi kazanır

PÇ2

Hayvansal üretimle ilgili strateji, yöntem ve teknikleri uygulayabilme

PÇ3

Hayvansal üretimle ilgili uygulamalar için gerekli olan teknikleri, bilgisayar yazılımlarını, teknolojileri ve diğer modern araç gereçleri kullanma ve projelendirme becerisi kazanır. 

PÇ4

Hayvan genetik kaynakları ve hayvan ıslahı konularında bilgi sahibi olur ve bu bilgileri hayvansal üretimle ilgili sorunların çözümünde kullanır

PÇ5

Hayvansal üretimde verim düşüklüklerine neden olan faktörleri tanımlayabilme,

PÇ6

Doğal kaynakların etkin kullanıldığı çevre dostu üretim sistemlerini uygulayabilme

PÇ7

Hayvansal üretim ile ilişkili ekosistem ve sürdürülebilir tarım yönetimi, planlaması ve uygulamasına yönelik bilgilere sahip olma

PÇ8

Gıda, yenilebilir enerji/biyo enerji/bio-gaz, hammadde üretimi ve/veya işleme süreçleri hakkında bilgi sahibi olabilme

PÇ9

En az bir yabancı dil ve alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme

PÇ10

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma becerisi

PÇ11

Alanıyla ilgili sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olma  

PÇ12

Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirme, sorgulama ve araştırma, bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve tasarım yapabilme, edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme becerisi kazanır. 

PÇ13

Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilme

PÇ14

Elde ettiği verileri yorumlama ve değerlendirebilme, sorunları tanımlama, analiz etme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme ve proje ve danışmanlık hizmetleri sunabilme becerisi kazanır

PÇ15

Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlama ve yönetebilme, disiplinler arası çalışma yapabilme becerisi kazanır

PÇ16

Hayvansal üretimle  ilgili güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olur. Alanıyla ilgili konularda  danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapabilir.  

PÇ17

Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme

PÇ18

Sosyal hakların evrenselliği, toplumlar arası ilişkiler, kültürel değerler, bilimin önemi ve tarihsel gelişimi ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olur. 
Son Güncelleme Tarihi:13.12.2016